Zpráva o činnosti školské rady za uplynulé období

Zobrazeno: 1585

Školská rada při Obchodní akademii a Integrované střední škole obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851 pracovala ve složení:
 • PaedDr. Martina Matějková
 • Ing. Čeněk Jůzl
 • Václav Havelka
 • Miroslava Michalová
 • Ing. Jindřich Pešek
 • Ing. Hana Kopicová
 • Ing. Bohuslav Musil
 • Ing. Zdeňka Králíčková

Ing. arch. Jaroslav Kruntorád rezignoval na své členství ve školské radě z rodinných důvodů. Na jeho místo byl navržen Bc. Aleš Kadlec, ředitel HK v Havlíčkově Brodě.

Školská rada měla během uplynulého období 3 zasedání: 16.1., 15.2. a 6.10.2006.

Na 1. zasedání byla Ing. Zdeňka Králíčková zvolena předsedkyní školské rady. Na tomto zasedání byl projednán a schválen jednací řád ŠR.

Dne 15.2.2006 byl projednán návrh změny názvu školy a bylo vydáno doporučení Krajskému úřadu – Kraj Vysočina schválit nový název Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod.

Během uplynulého období školská rada projednala a schválila tyto materiály:

 • Školní řád
 • Pravidla pro hodnocení žáků 
 • Koncepci rozvoje školy v letech 2005-2010
 • Dodatek č.1 ke školnímu řád
 • Výroční zprávu o činnosti školy za školní rok 2005/2006

  Ředitel školy Mgr. Jiří Forman seznámil členy školské rady s Plánem činnosti na školní rok 2006/2007.


4.4.2007 Ing. Zdeňka Králíčková            předsedkyně ŠR

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev