Zápis č. 4 z jednání Školské rady dne 4. dubna 2007

Zobrazeno: 1507

Přítomni: Ing. Jindřich Pešek, Václav Havelka,

Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Hana Kopicová

Omluveni: PaeDr. Martina Matějková, Ing. Čeněk Jůzl

Nepřítomni: Miroslava Michalová

Program jednání:
 1. Uvítání členů Školské rady

 2. Projednání a schválení Zprávy o činnosti ŠR za uplynulé období

 3. Projednání těchto materiálů:
  - hospodaření školy za účetní období roku 2006
  - finanční plán na rok 2007

 1. Diskuse

 2. Prohlídka odloučeného pracoviště Kyjovská

 3. Závěr


 • Předsedkyně Školské rady Ing. Zdeňka Králíčková uvítala přítomné členy a ředitele školy pana Mgr. Jiřího Formana.

 • Jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele o výsledcích své činnosti. Proto byla projednána a všemi hlasy schválena Zpráva o činnosti ŠR za uplynulé období.

 • Byl projednán materiál o hospodaření školy za účetní období 2006.

 • Byl projednán finanční plán na rok 2007.

 • Ředitel školy Mgr. Jiří Forman seznámil členy ŠR s novým studijním oborem, kterým je Ekonomické lyceum, s přijímacím řízením na další školní rok, s počtem žáků, kteří budou přijímáni do studijních, učebních i nástavbových oborů. Dále přítomné seznámil se školními vzdělávacími programy a přestavbou školy, která začne v červnu letošního roku na pracovišti Bratříků.

 • K jednotlivým bodům i na závěr jednání proběhla diskuse.

 • Po skončení jednání provedla Ing. Králíčková.členy ŠR pracovištěm Kyjovská.


V Havlíčkově Brodě 10. dubna 2007

Ing. Zdeňka Králíčková   předsedkyně ŠR     Zapsala: Ing. Hana Kopicová

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev