Zápis č.3 z jednání Školské rady dne 6.října 2006

Zobrazeno: 1442

Přítomni:
Mgr. Jiří Forman, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Hana Kopicová, Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Jindřich Pešek, Miroslava Michalová, Václav Havelka

Nepřítomen: Ing. arch. Jaroslav Kruntorád 

Program jednání:

 • Uvítání členů školské rady
 • Seznámení s Plánem činnosti školy
 • Projednání a schválení:
  • 1. dodatku č. 1 ke školnímu řádu
  • 2. výroční zprávy
 • Návrh na doplnění ŠR
 • Diskuse
 • Závěr
 1. Jednání zahájila předsedkyně školské rady Ing. Zdeňka Králíčková, uvítala všechny přítomné členy a pana ředitele Mgr. Jiřího Formana.
 2. Ředitel školy Mgr. Jiří Forman seznámil přítomné členy s Plánem činnosti školy na školní rok 2006-2007.
 3. Ředitel školy Mgr. Jiří Forman seznámil členy Školské rady s Dodatkem č.1 ke Školnímu řádu Obchodní akademie a Hotelové školy Havlíčkův Brod vydanému dne 1. září 2005.
 4. Změny jsou především v části II kapitole 3 Chování žáků ve škole a při činnostech mimo školu, v části V kapitole 1 Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení a v části V kapitole 3 Podrobnosti o komisionálních zkouškách. Tento dodatek byl schválen hlasy všech přítomných členů.
 5. Ing. Zdeňka Králíčková seznámila členy školské rady s Výroční zprávou o činnosti školy za školní rok 2005/2006. Po projednání byla tato Výroční zpráva školy jednomyslně schválena.
 6. Ing. Zdeňka Králíčková podala návrh na doplnění školské rady vzhledem k absenci člena ŠR Ing. arch. Jaroslava Kruntoráda. Na jeho místo byl navržen Bc. Aleš Kadlec, ředitel HK v Havlíčkově Brodě. Proti tomuto návrhu nebyl žádný člen ŠR. Návrh bude zaslán vedoucímu odboru školství Mgr. Zdeňku Ludvíkovi.
 7. Diskuse probíhala k jednotlivým bodům jednání, především k elektronickému zadávání známek, klasifikaci, celkové koncepci školy a k novému oboru Ekonomické lyceum, který bude otevřen od příštího školního roku.
 8. PaedDr. Martina Matějková informovala o další možnosti čerpání prostředků k financování investic.
 9. Příští zasedání se uskuteční na odloučeném pracovišti Kyjovská.

V Havlíčkově Brodě dne 9.října 2006   Ing. Zdeňka Králíčková  předsedkyně ŠR

Zapsal: Ing. Bohuslav Musil

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev