Zápis č. 2 z jednání Školské rady dne 15.2. 2006

Zobrazeno: 1470

 Přítomni:          PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jindřich Pešek, Václav Havelka,

Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Hana Kopicová

Nepřítomni:      Miroslava Michalová, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Čeněk Jůzl

Program jednání:

 • Uvítání členů Školské rady
 • Projednání a schválení:        1. školního řádu

                                              2. pravidel pro hodnocení žáků

                                              3. koncepce školy

 • Projednání názvu školy a vydání stanoviska
 • Kontakty na členy ŠR
 • Diskuse
 • Usnesení
 • Závěr

 1. Jednání zahájila předsedkyně Školské rady Ing. Zdeňka Králíčková, uvítala všechny přítomné členy a nepřítomné omluvila.
 2. Byly projednány a hlasy všech přítomných členů schváleny tyto materiály: 
  • Školní řád
  • Pravidla pro hodnocení žáků
  • Koncepce školy 
 1. Dále proběhla diskuse k novému názvu školy. Všichni přítomní členové vyjádřili souhlas se změnou názvu školy a doporučili KÚ ke schválení název Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod.
 2. Byly dojednány kontakty na všechny členy Školské rady.
 3. V diskusi byl dán podnět k tomu, aby na některou z akcí, které bude škola pořádat, byl pozván hejtman kraje Vysočina.
 4. Diskuse probíhala k jednotlivým bodům jednání.
 5. Příští jednání Školské rady bude pravděpodobně na počátku školního roku 2006/07.  Bude-li třeba, budou členové svoláni dříve.

 V Havlíčkově Brodě 15. února 2006

Ing. Zdeňka Králíčková    předsedkyně ŠR

Zapsala: Ing. Hana Kopicová

     

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev