Seznamy učebnic pro všechny obory vzdělávání

Obory vzdělání s maturitní zkouškou: Ekonomické lyceum: 1.- 4.  ročník   (aktualizace 31. 8. 2010) Obchodní akademie: 1. - 4. ročník   (aktualizace 31.

Bezplatné zapůjčování učebnic

Na základě § 27 odst. 4 a 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon), jsou žákům středních škol se zdravotním postižením, sociálním znevýhodněním a žákům sociálně potřebným zapůjčovány učebnice a učební texty bezplatně. O bezplatné zapůjčení učebnic musí zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák písemně požádat. Sociální potřebnost je nutné doložit oznámením (rozhodnutím) o pobírání dávky pomoci v hmotné nouzi vydané v daném roce sociálním odborem městského úřadu. Žádost je nutno podat v kanceláři školy do konce srpna před začátkem školního roku.   Formulář žádosti je ke stažení zde ve formátu *.pdf
Obsah složky je prázdný.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev