SOUTĚŽNÍ ŘÁD

Zobrazeno: 1383

 MISTROVSTVÍ REPUBLIKY

Mistrovství republiky organizuje a řídí NÚOV Praha, oddělení STÚ, s OA a HŠ Havlíčkův Brod a ve spolupráci s Interinfo ČR. Zúčastnit se mohou jen ti soutěžící, které na základě výsledků dosažených na krajské soutěži pozve přímo STÚ. Pokud se některý z nominovaných nemůže soutěže zúčastnit, pozve STÚ dalšího soutěžícího v dané disciplíně podle celorepublikového pořadí.
 
Náklady se hradí z prostředků MŠMT ČR poskytnutých pořádající škole, a to podle Vyhlášky č. 55 o organizaci a financování soutěží a přehlídek pro žáky. Soutěž je zařazena do kategorie A/II.
 
Datum konání: 27.–28. dubna 2009
 
Pořadatelem Mistrovství republiky je pro rok 2009 OA a HŠ Havlíčkův Brod (Bratříků 851, 580 02 Havlíčkův Brod, www.oahshb.cz).

Příjezd 27. 4. 2009, odjezd 28. 4. 2009. Ve všech soutěžních disciplínách bude vyhlášeno jednotné pořadí (bez ohledu na druh školy).

SOUTĚŽNÍ PODMÍNKY:

Všeobecné zásady:
Organizátoři soutěží zajistí:
  • stejné podmínky pro všechny soutěžící (světlo, slyšitelnost apod.), v těsnopise navíc regulérnost při převodu,
  • zasedací pořádky a přiřazení startovních čísel,
  • počítače pro všechny soutěžící, pokud si nepřivezou vlastní, listy 21 x 42 cm pro psaní na stroji, linkovaný dvojlist s označenými vnějšími okraji pro záznam mluveného slova grafickým těsnopisem,
  • u mistrovství republiky a krajských soutěží vhodné ubytování a stravování.
Pro soutěžní práce na počítači je způsob identifikace dán jednotnou startovní listinou pro všechny disciplíny. Na soutěžní práci na papíře uvede každý své jméno a příjmení, ročník a druh školy (zkratkou), místo školy (příp. i ulici, je-li v místě více škol).
V krajské soutěži může každý soutěžit i ve dvou či ve všech disciplínách. Na mistrovství republiky se soutěžící zúčastní pouze té disciplíny, na kterou byl nominován. Výjimkou je korektura textu, kde soutěžící, i když není nominován v kategorii psaní na klávesnici, musí soutěžit i v této disciplíně. Viz dále pravidla korektury textu.
 
Soutěžící dbají na čistotu typů a sytost písma svých psacích strojů. Převod stenogramu píší čitelně - nečitelné práce mohou být vyřazeny! Stenogramy píší soutěžící na vlastní papíry.
Za správnost a včasnost oprav ručí pověřené soutěžní komise. Soutěžní komise jsou navrženy a jmenovány na poradě vyučujících a s jejich souhlasem. Opravují se všechny práce. Ty, které po první opravě zcela jasně nesplňují stanovené podmínky, vyřadí vedoucí komise. Všichni opravující se podepisují čitelně, celým jménem. Vyučující zásadně neopravují práce svých žáků (své školy, svého kraje). Práce komise končí sestavením výsledkových listin, v nichž je mj. uveden i počet vyřazených prací v jednotlivých kategoriích.
Soutěžící mohou používat vlastní software, libovolné šablony nebo makra. Soutěžní práce budou opraveny pomocí opravného programu ZAV-JURY.

Psaní na klávesnici
Soutěžící obdrží předlohu na papíře. Každá strana předlohy je rozdělena do 7 odstavců po 5 řádcích. Soutěžící opisují po předchozím rozepsání text po dobu 10 minut. Text opisují souvisle bez odstavců. Zásadně nepoužívají klávesu Enter, protože je to považováno za chybu.
Pro zařazení do výsledkové listiny je třeba dosáhnout přesnosti nejméně 99,50 % (nejvýše 0,50 % chyb) a rychlosti nejméně 200 čistých úhozů za minutu, za každou chybu se odečítá 50 úhozů. Pořadí se stanoví podle počtu čistých úhozů a při jejich rovnosti rozhoduje procento chyb.
Soutěžící mohou psát na počítači nebo na vlastních strojích. V případě, že si přivezou vlastní klávesnici, musí si event. zajistit redukci pro klávesnice typu DIN, PS2 nebo USB.

Korektura textu
Základní text, ve kterém se budou provádět korektury, bude mít soutěžící k dispozici v počítači. Současně obdrží předlohu rozdělenou do 6 odstavců po 5 řádcích na stránce. V ní bude vyznačeno 250 korektur. Struktura a druhy korektur budou pevně určeny. Na každé stránce bude vyznačeno 30 korektur (průměrně 1 korektura na řádku). Soutěžící musí za 10 minut vyřešit nejméně 40 korektur, aby byla hodnocena jeho práce v celkovém pořadí.
Za všechny korektury od začátku práce k poslední provedené korektuře se soutěžícímu připočítává po 100 bodech, za korekturu s jakoukoli chybou či chybami a za neprovedenou korekturu se odečítá 250 bodů. Dvě chyby v jedné korektuře se počítají za jednu chybu.
Soutěžní práce je hodnocena do místa, kde soutěžící po závěrečném odpískání oddělil další text pěti prázdnými řádky (5x stisknout klávesu Enter).
Soutěžící však musí být úspěšný v disciplíně psaní na klávesnici. (tj. dosáhnout rychlosti nejméně 200 čistých úhozů za minutu při přesnosti nejméně 99,5 %). Při rovnosti počtu bodů několika soutěžících rozhoduje o vítězi lepší umístění v psaní na klávesnici, příp. vyšší přesnost.

Wordprocessing – profesionální zpracování textu
Soutěžící musí využít funkcí svých textových editorů (např. některou verzi textového editoru MS Word) a přetvořit soubory na síti (v případě, že mají soutěžící vlastní počítač, jsou soubory k dispozici na disketě nebo na flash disku a soutěžící jsou včas upozorněni, kde je mají vyhledat) profesionálním způsobem tak, aby v co nejkratším čase správně provedli všechny úkoly, které jim vytištěná předloha ukládá. Předlohu, příp. disketu nebo flash disk, obdrží soutěžící těsně před zahájením soutěže.
Soutěžící mohou pracovat na svém počítači, pak závisí výběr editoru na nich. V případě, že mají počítače vypůjčeny od pořadatele, využijí jeho verzi textového editoru. Pokud si soutěžící přiveze vlastní myš, musí si event. sám zajistit redukci pro myš typu USB.
Soutěž je rozdělena do dvou částí. První část obsahuje nenaformátovaný text, kterému je třeba přiřadit formát podle zadání, a úkol z hromadné korespondence. Ve druhé části je dán již naformátovaný text, který soutěžící musí přeformátovat do jiné podoby tak, aby nezměnil ostatní nastavené atributy.
Soutěžící mají k dispozici na provedení všech úkolů v celostátním kole 90 minut a v krajských kolech celkem 60 minut. Tyto časy jsou vždy rozděleny mezi 1. a 2. část podle obtížnosti zadání. Jakmile je rozdáno zadání 1. části, mají soutěžící 5 minut na přečtení a přípravu. V této době nesmějí pracovat s počítačem, ale mohou si do zadání dělat vlastní poznámky. Po uplynutí doby na přípravu začnou formátovat obsah souborů, které načítají z diskety nebo ze sítě, a zpracují úkol z hromadné korespondence. Jestliže někdo skončí dřív, zaznamená se jeho čas.
Okamžitě po uplynutí doby na řešení úkolů 1. části začíná 2. část soutěže. Soutěžícím je rozdáno zadání pro 2. část, příp. disketa nebo flash disk se soubory. Soutěžící mají opět nejdříve 5 minut na přečtení zadání a přípravu, ve kterých nesmějí použít své PC. Po uplynutí této doby začnou řešit úkoly pomocí počítače. Všechny potřebné soubory mají soutěžící na disketě nebo na flash disku nebo na síti. Je-li někdo rychlejší, eviduje se jeho čas.
Součástí zadání jsou i ukázky z výsledného dokumentu, které slouží soutěžícímu k lepší orientaci.
Práce hodnotí soutěžní komise přímo na obrazovce počítače podle vyhodnocovací tabulky. Soutěžní práce se netisknou. Výsledky jsou seřazeny podle přidělených bodů, při jejich rovnosti podle dosaženého času. K časové náročnosti hodnocení je nutno přihlédnout při organizačním zajištění tak, aby se nezbrzdil průběh dalších soutěžních disciplín.

Zachycení mluveného slova
Soutěžní disciplíny se mohou zúčastnit soutěžící, kteří používají těsnopis grafický nebo strojový.
Soutěžící zapisují pětiminutový diktát kategorie C rychlostí 154, 172, 190, 208, 226 slabik za minutu, případně pětiminutový diktát kategorie B rychlostí 247, 268, 289, 310, 331 slabik za minutu, a potom převedou záznam do obyčejného písma. Uznává se převod tří minut diktátu, není-li překročen limit penalizace (viz tabulka).
Pořadí úspěšnosti soutěžících se stanoví podle diktátu (nejprve B a potom C), uznaných minut převodu (poslední tři jsou nejlepší) a penalizace (od nejnižší k nejvyšší).
Na převod je 106 minut bez ohledu na délku záznamu.
Ve výsledkové listině bude uvedeno, jaký systém soutěžící použil (grafický těsnopis, psaní na klávesnici s automatickými opravami).

Minuty
Limit penalizace pro diktát kategorie
 
B
C
1, 2, 3
32
24
2, 3, 4
35
26
3, 4, 5
38
28
4, 5, 6

30
5, 6, 7

32

Národní ústav odborného vzdělávání
oddělení Státní těsnopisný ústav, Weilova 1271/6, 102 00 Praha 10 – Hostivař
Tel.+ fax: 274 022 361, e-mail: renata.drabova@nuov.cz

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev