Zápis č. 6 z jednání Školské rady ze dne 8. června 2011

Přítomni: Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Jaroslava Ročňová, Marie Bohuslavová, Bc. Pavlína Rosenkranzová, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Hana Kopicová    Omluveni: Ing. Jana Fischerová, CSc., Bc. Jitka Mikésková, Radomíra Kvášová Host: Mgr. Jiří Forman – ředitel školy     Program jednání:   Uvítání členů školské rady Projednání Zprávy o činnosti a plnění úkolů příspěvkové organizace za rok 2010 Projednání a schválení Rozpisu příspěvku na úhradu přímých

Zápis č. 5 z jednání Školské rady ze dne 14. října 2010

Přítomni:  Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl, Marie Bohuslavová, Radomíra Kvášová, Bc. Jitka Mikésková, Ing. Jaroslava Ročňová, Ing. Bohuslav Musil, Pavlína Rosenkranzová, Ing. Hana Kopicová                         Hosté:Mgr. Jiří Forman – ředitel školy                           Program jednání:   Uvítání členů školské rady. Byla projednána a schválena Výroční zpráva školy za školní rok 2009/2010. Byl projednán a schválen Školní řád na školní rok 2010/2011. Členové ŠR byli seznámeni s Plánem práce na školní rok 2010/2011. Ředitel školy informoval přítomné o aktuální situaci ve škole. Diskuse – se konala k jednotlivým bodům

Zápis č. 4 z jednání Školské rady ze dne 15. června 2010

Přítomni: Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Jitka Mikésková, Ing. Jaroslava Ročňová, Radomíra Kvášová, Bc. Pavlína Rosenkranzová, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Hana Kopicová Omluveni: Ing. Jana Fischerová, CSc., Marie Bohuslavová Hosté: Mgr. Jiří Forman – ředitel školyIng. Radka Svatošová - zástupkyně ředitele pro obory vzdělání s maturitní zkouškou   Program jednání: Uvítání členů Školské rady Zhodnocení realizace ŠVP ve školním roce 2009/2010 Projednání a schválení materiálů:-  Rozbor hospodaření školy za rok 2009-  Rozpočet na rok 2010

Zápis č. 3 z jednání Školské rady ze dne 14. října 2009

Přítomni: Bc. Jiří Vondráček, Radomíra Kvášová, Bc. Jitka Mikésková, Ing. Jaroslava Ročňová, Ing. Hana Kopicová, Pavlína Rosenkranzová, Ing. Bohuslav Musil Omluveni: Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl Host: Mgr. Jiří Forman – ředitel školy Program jednání: Uvítání členů Školské rady. Byl projednán Plán práce školy na rok 2009/2010. Byl schválen dodatek č. 1 ke Školnímu řádu. Dále byla schválena Výroční zpráva

Zápis č. 1 z jednání Školské rady ze dne 28. ledna 2009

Přítomni: Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Jiří Vondráček, Ing. Jaroslava Ročňová, Radomíra Kvášová, Ing.. Hana Kopicová, Pavlína Rosenkranzová,Ing. Bohuslav Musil Omluveni: Bc. Jitka MikéskováHost: Mgr. Jiří Forman – ředitel školy Program jednání: Ředitel školy uvítal a představil nové členy Školské rady. Členové ŠR byli seznámeni s Ustanovením školského zákona o školské radě. Volba předsedy ŠR - předsedkyní školské rady byla zvolena Ing. Hana Kopicová, místopředsedou byl zvolen Ing. Bohuslav Musil.

Zpráva o činnosti školské rady v roce 2007

Školská rada při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod, Bratříků 851 pracovala ve složení: PaedDr. Martina Matějková Ing. Čeněk Jůzl Bc. Jiří Vondráček Václav Havelka Miroslava Michalová Ing. Jindřich Pešek Ing. Hana Kopicová Ing. Bohuslav Musil Ing. Zdeňka Králíčková Ing. arch. Jaroslav Kruntorád rezignoval na své členství ve školské radě z rodinných důvodů. Na jeho místo byl jmenován radou kraje dne 4.4.2007 Bc. Jiří Vondráček. Školská rada měla během uplynulého období 2 zasedání: 4.4. a 11.10.2007. Školská rada projednala a schválila tyto materiály: Zpráva o činnosti ŠR za uplynulé období Hospodaření školy za účetní

Zápis č. 6 z jednání Školské rady dne 2. dubna 2008

Přítomni: Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Čeněk Jůzl,PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jindřich Pešek, Václav Havelka Omluveni:Bc. Jiří Vondráček, Miroslava Michalová, Ing. Hana Kopicová, Host:Mgr. Jiří Forman – ředitel školy Program jednání: Uvítání členů školské rady Zpráva o činnosti školské rady za uplynulé období Projednání těchto materiálů:

Jmenování nového člena školské rady

Zápis ze zasedání rady kraje č. 12/2007, které se konalo dne 4. 4. 2007 v zasedací místnosti Rady kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava 47. Jmenování člena školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův Brod Z. Ludvík, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu, informoval radu kraje o odstoupení Ing. arch. J. Kruntoráda z funkce člena uvedených školských rad. Jednání se zúčastnil P. Panovec, vedoucí oddělení mládeže a sportu. Rada kraje přijala návrh usnesení. Usnesení 0466/12/2007/RK Rada kraje bere na vědomí odstoupení Ing. arch. Jaroslava Kruntoráda z funkce člena školské rady při Obchodní akademii a Hotelové škole Havlíčkův

Zápis č. 4 z jednání Školské rady dne 4. dubna 2007

Přítomni: Ing. Jindřich Pešek, Václav Havelka, Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Hana KopicováOmluveni: PaeDr. Martina Matějková, Ing. Čeněk Jůzl Nepřítomni: Miroslava Michalová Program jednání: Uvítání členů Školské rady Projednání a schválení Zprávy o činnosti ŠR za uplynulé období Projednání těchto materiálů:- hospodaření školy za účetní období roku 2006- finanční plán na rok 2007 Diskuse

Zpráva o činnosti školské rady za uplynulé období

Školská rada při Obchodní akademii a Integrované střední škole obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851 pracovala ve složení: PaedDr. Martina Matějková Ing. Čeněk Jůzl Václav Havelka Miroslava Michalová Ing. Jindřich Pešek Ing. Hana Kopicová Ing. Bohuslav Musil Ing. Zdeňka Králíčková Ing. arch. Jaroslav Kruntorád rezignoval na své členství ve školské radě z rodinných důvodů. Na jeho místo byl navržen Bc. Aleš Kadlec, ředitel HK v Havlíčkově Brodě. Školská rada měla během uplynulého období 3 zasedání: 16.1., 15.2. a 6.10.2006. Na

Složení Školské rady na období 2008-2011

Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem (schváleno usnesením 1663/36/2008/RK dne 9. 12. 2008): Ing. Jana Fischerová, CSc., starostka města Havlíčkův Brod, členka Zastupitelstva kraje Vysočina Ing. Čeněk Jůzl, místostarosta města Havlíčkův Brod Bc. Jiří Vondráček, člen Zastupitelstva kraje Vysočina (od 4. 4. 2007) Členové Školské rady zvolení pedagogickými pracovníky dne 19. 11. 2008:

Jednací řád školské rady

Školská rada při Obchodní akademii a Integrované střední škole obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zřízená s účinností od 21. 6. 2005 usnesením Rady kraje Vysočina 0868/22/2005/RK ze dne 21. 6. 2005   Čl. 1 Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále je  “školský zákon“.   Čl. 2 Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti  rady školy stanovené zákonem.   Čl. 3 Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů

Kandidáti pro volby do školské rady

Listina kandidátů pro volby do školské rady 19. – 26.11.2008 Kandidáti z řad pedagogických pracovníků: Ing. Hana Kopicová Pavlína Rosenkranzová Ing. Bohuslav Musil Kandidáti z řad zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků: Jitka Mikesková Ing. Jaroslava Ročňová Radomíra Kvášová Volební komise byla ustanovena ve složení: Ing. Jan Myslivec (předseda) RNDr. Irena Králová Ing. Jana Lajnerová

Zápis č. 1 z jednání Školské rady dne 16.1 2006

 Přítomni: Mgr. Jiří Forman, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Hana Kopicová,                 Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Jindřich Pešek, Miroslava Michalová,                 Václav Havelka Nepřítomen: Ing. arch. Jaroslav Kruntorád   Program jednání:   ·        Představení členů školské rady ·        Ustanovení školského zákona o školské radě           ·        Volba předsedy ŠR .        Schválení jednacího řádu ŠR ·        Školní řád ·        Koncepce školy ·        Pravidla pro hodnocení žáků ·        Diskuse   1.      Jednání zahájil Mgr. Jiří Forman, ředitel školy, a seznámil přítomné členy s ustanoveními školského zákona o školské radě. 2.      Předsedkyní školské rady byla zvolena Ing. Zdeňka Králíčková. 3.      Jednací řád byl schválen s drobnými úpravami všemi hlasy. 4.      Ředitel školy Mgr. Jiří Forman seznámil členy školské rady

Složení Školské rady

  Členové Školské rady jmenovaní zřizovatelem: 1.      PaedDr. Martina Matějková, radní kraje Vysočina 2.      Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, starosta města Havlíčkův Brod 3.      Ing. Čeněk Jůzl, obchodní ředitel firmy ROSS Holding, s.r.o.    Členové Školské rady zvolení pedagogickými pracovníky dne 9. 11. 2005: 1.      Ing. Hana Kopicová, učitelka odborných předmětů na OA a ISŠ obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851 2.      Ing. Zdeňka Králíčková, vedoucí odloučeného pracoviště OA a ISŠ obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851 3.      Ing. Bohuslav Musil, učitel odborných předmětů na OA a ISŠ obchodu a služeb, Havlíčkův Brod, Bratříků 851 Členové Školské rady zvolení zákonnými zástupci a zletilými žáky dne 16.

Zápis č. 2 z jednání Školské rady dne 15.2. 2006

 Přítomni:          PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jindřich Pešek, Václav Havelka, Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Hana Kopicová Nepřítomni:      Miroslava Michalová, Ing. arch. Jaroslav Kruntorád, Ing. Čeněk Jůzl Program jednání: Uvítání členů Školské rady Projednání a schválení:        1. školního řádu                                               2. pravidel pro hodnocení žáků                                               3. koncepce školy Projednání názvu školy a vydání stanoviska Kontakty na členy ŠR Diskuse

Zápis č. 2 z jednání Školské rady ze dne 18. června 2009

Přítomni:Ing. Jana Fischerová, CSc., Ing. Čeněk Jůzl, Radomíra Kvášová, Bc. Jitka Mikésková, Ing. Jaroslava Ročňová, Ing. Bohuslav Musil, Pavlína Rosenkranzová, Ing. Hana Kopicová Omluven:Bc. Jiří Vondráček Hosté:Mgr. Jiří Forman, Ing. Radka Svatošová Program jednání:   Uvítání členů školské rady ŠR schválila rozbor hospodaření za účetní období 2008 Projednala rozpočet na rok 2009

Zápis č. 7 z jednání školské rady dne 15. října 2008

Přítomni: Ing. Zdeňka Králíčková Ing. Bohuslav Musil Ing. Čeněk Jůzl PaedDr. Martina Matějková Ing. Jindřich Pešek Ing. Hana Kopcová Bc. Jiří Vondráček Omluveni: Miroslava Michalová, Václav Havelka Host: Mgr. Jiří Forman – ředitel školy Program jednání: Uvítání členů školské rady Seznámí s Plánem činnosti školy

Zápis č. 5 z jednání školské rady dne 11. října 2007

Přítomni: Ing. Čeněk Jůzl, Bc. Jiří Vondráček, Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Hana KopicováOmluveni: PaedDr. Martina Matějková, Ing. Jindřich Pešek, Václav Havelka, Miroslava MichalováHost: Mgr. Jiří Forman – ředitel školy Program jednání: Uvítání nového člena školské rady Bc. Jiřího Vondráčka Seznámení s Plánem činnosti školy Projednání a schválení:  Dodatku č. 2 ke školnímu řádu

Zápis č.3 z jednání Školské rady dne 6.října 2006

Přítomni: Mgr. Jiří Forman, PaedDr. Martina Matějková, Ing. Čeněk Jůzl, Ing. Hana Kopicová, Ing. Zdeňka Králíčková, Ing. Bohuslav Musil, Ing. Jindřich Pešek, Miroslava Michalová, Václav Havelka Nepřítomen: Ing. arch. Jaroslav Kruntorád  Program jednání: Uvítání členů školské rady Seznámení s Plánem činnosti školy Projednání a schválení: 1. dodatku č. 1 ke školnímu řádu 2. výroční zprávy

Zasedání Školské rady

Oznámení o volbě do školské rady

 Školská rada má právo vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.   Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel (kraj Vysočina), třetinu volí zákonní zástupci nezletilých
Obsah složky je prázdný.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev