Školní řád - DODATEK č. 1

Část II kapitola 2 Vnitřní režim jednotlivých pracovišť se nahrazuje tímto zněním: pracoviště Bratříků: Škola se pro žáky otevírá v 6.30 hodin. Všichni žáci přicházejí do školy nejpozději v 8.10 hodin a připraví se na vyučování. První vyučovací hodina začíná v 8.15 hodin. Z organizačních nebo jiných závažných důvodů může být zařazena nultá vyučovací hodina, jejíž začátek je stanoven na

Školní řád - část V.

Zásady průběžného hodnocení a hodnocení výsledků vzdělávání na vysvědčení 1.1 Zásady průběžného hodnocení Hodnocení žáka je organickou součástí výchovně vzdělávacího procesu a jeho řízení. Průběžná klasifikace se

Školní řád - část IV.

Žák má právo užívat zařízení školy a školní pomůcky v souvislosti s výukou, řídí se přitom ustanoveními řádů odborných učeben a pokyny pedagogických pracovníků, příp. jiných zaměstnanců školy. Žák udržuje v pořádku a nepoškozuje věci, které tvoří zařízení třídy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou. Škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen uhradit. O škodě a okolnostech jejího vzniku třídní učitel

Školní řád - část III.

1. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů. Všichni žáci jsou na začátku školního roku poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při vzdělávání ve škole i při činnostech mimo školu (odborné exkurze, odborná praxe, výlety, sportovní a lyžařské kurzy). Třídní učitel seznámí na začátku roku žáky se školním řádem a se zásadami

Školní řád - část II.

Průběh vzdělávání, docházka do školy Uchazeč se stává žákem střední školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí. V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání, a to na základě písemné žádosti řediteli školy. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého

Školní řád - část I.

Práva žáků Žáci mají právo: na vzdělávání a účast ve vyučování podle rozvrhu hodin, na odpočinek a volný čas, na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
Obsah složky je prázdný.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev