Školní řád - DODATEK č. 1

Zobrazeno: 1419

Část II kapitola 2 Vnitřní režim jednotlivých pracovišť se nahrazuje tímto zněním:

pracoviště Bratříků:
  1. Škola se pro žáky otevírá v 6.30 hodin.
  2. Všichni žáci přicházejí do školy nejpozději v 8.10 hodin a připraví se na vyučování. První vyučovací hodina začíná v 8.15 hodin. Z organizačních nebo jiných závažných důvodů může být zařazena nultá vyučovací hodina, jejíž začátek je stanoven na 7.25 hodin.
  3. K otevření vstupních dveří žáci používají čipovou kartu. Ta se vydává na začátku 1. ročníku po zaplacení stanovené zálohy, jež je žákům vrácena při ukončení vzdělávání. Karta umožňuje vstup do budovy ve dnech školního vyučování v době od 6.30 hodin do 17.00 hodin. Ztratí-li nebo poškodí-li žák kartu, nahlásí to ihned v kanceláři školy. Po zaplacení nové zálohy mu je vydána nová karta. Žák zodpovídá za to, že současně s ním nevchází do budovy cizí osoba a také za to, že jeho karta nebude zneužita např. při případném neoznámení ztráty karty.
  4. Před vyučováním se žáci přezouvají v šatně. Přezutím se rozumí domácí obutí, které nepoškozuje ani neznečišťuje podlahovou krytinu ve třídách. Sportovní obuv se používá pouze v hodinách tělesné výchovy a při jiných sportovních aktivitách.
  5. Většina žáků si svoje osobní věci ukládá do uzamykatelných skříněk v prostoru šaten. Klíč od skříněk se jednotlivým žákům vydává na začátku 1. ročníku po zaplacení stanovené zálohy, jež je žákům po ukončení studia vrácena. Zbývající žáci používají uzamykatelné šatny, které jsou dané třídě přiděleny na celý školní rok. Třídním učitelem pověření žáci denně zamykají a odemykají šatnu třídy. Šatnu uzamykají těsně před začátkem vyučování a klíč si ponechávají u sebe. Před koncem vyučování šatnu odemykají a klíč ponechávají v zámku. Potřebuje-li jít žák do šatny během výuky nebo odchází-li ze školy (např. k lékaři), doprovodí ho žák pověřený odemykáním šatny, tuto šatnu mu odemkne a pak ji za ním opět zamkne. Šatny jsou během vyučování stále zamčeny.
  6. Každá třída má vyhrazenu svoji kmenovou učebnu, příp. i šatnu, za jejichž inventář a stav zodpovídá. Žákům není dovoleno ve třídách ani šatnách po vyučování cokoliv ponechávat. Zapomenou-li žáci ve škole některé věci po skončení řádné výuky, nepřebírá škola za jejich případnou ztrátu žádnou odpovědnost. Ponechávají-li si žáci v šatnách přezutí, je nutné, aby tyto věci byly uloženy v taškách na háčcích tak, aby nepřekážely v úklidu.
  7. Žáci mají zakázáno z důvodu bezpečnosti se o přestávkách zdržovat u zábradlí schodiště.
  8. O přestávkách se žáci mohou volně pohybovat po budově školy, musí přitom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti.

pracoviště Kyjovská:
  1. Škola se pro žáky otevírá v 6.00 hodin.
  2. Všichni žáci přicházejí do školy nejpozději v 8.15 hodin a připraví se na vyučování. První vyučovací hodina začíná v 8.20 hodin. Z organizačních nebo jiných závažných důvodů může být zařazena nultá vyučovací hodina, jejíž začátek je stanoven na 7.30 hodin.
  3. Žáci vstupují do školy a odcházejí z ní žákovským vchodem. Vchod pro žáky se uzamyká v 9.00 hodin a odemyká ve 12.30 hodin. V případě mimořádného povoleného odchodu ze školy (např. k lékaři) a také příchodu od lékaře mohou žáci použít hlavní vchod.
  4. Před vyučováním se žáci přezouvají v šatně. Přezutím se rozumí domácí obutí, které nepoškozuje ani neznečišťuje podlahovou krytinu ve třídách. Sportovní obuv se používá pouze v hodinách tělesné výchovy a při jiných sportovních aktivitách.
  5. Svoje osobní věci si žáci ukládají do uzamykatelných skříněk v prostoru šaten. Klíč od skříněk typu N se jednotlivým žákům vydává na začátku 1. ročníku po zaplacení stanovené zálohy, jež je žákům po ukončení studia vrácena. K uzamčení standardních kovových skříněk si žáci opatří vlastní zámek.
  6. Každá třída má vyhrazenu svoji kmenovou učebnu, za jejichž inventář a stav zodpovídá. Žákům není dovoleno ve třídách ani šatnách po vyučování cokoliv ponechávat. Zapomenou-li žáci ve škole některé věci po skončení řádné výuky, nepřebírá škola za jejich případnou ztrátu žádnou odpovědnost.
  7. O přestávkách se žáci mohou volně pohybovat po budově školy, musí při tom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti.

Tento dodatek vstupuje v platnost od 1.září 2009.

Havlíčkův Brod 28. srpna 2009   Mgr. Jiří Forman, ředitel školy

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev