Školní řád - část IV.

Zobrazeno: 1322


  1. Žák má právo užívat zařízení školy a školní pomůcky v souvislosti s výukou, řídí se přitom ustanoveními řádů odborných učeben a pokyny pedagogických pracovníků, příp. jiných zaměstnanců školy.

  2. Žák udržuje v pořádku a nepoškozuje věci, které tvoří zařízení třídy a také ty, které mu byly svěřeny v souvislosti s výukou.

  3. Škodu na majetku školy, kterou způsobí žák svévolně nebo z nedbalosti, je povinen uhradit. O škodě a okolnostech jejího vzniku třídní učitel informuje v případě nezletilého žáka jeho zákonného zástupce.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev