Školní řád - část III.

Zobrazeno: 1685


  1. Všichni pedagogičtí pracovníci jsou při vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech povinni přihlížet k základním fyziologickým potřebám žáků a vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku sociálně patologických jevů.

 1. Všichni žáci jsou na začátku školního roku poučeni o bezpečnosti a ochraně zdraví při vzdělávání ve škole i při činnostech mimo školu (odborné exkurze, odborná praxe, výlety, sportovní a lyžařské kurzy).

 2. Třídní učitel seznámí na začátku roku žáky se školním řádem a se zásadami bezpečného chování.

 3. V některých předmětech provede vyučující daného předmětu poučení na počátku první vyučovací hodiny. Seznámí žáky s řádem učebny (tělocvičny) a s pravidly bezpečného chování. Jedná se zejména o fyziku, chemii, tělesnou výchovu, informační a komunikační technologie a další předměty využívající při výuce počítače, a některé odborné předměty. Podobně jsou žáci poučeni před výukou v laboratořích, jazykových učebnách, odborných dílnách. Zvláštní pozornost věnují proškolení žáků učitelé odborného výcviku před jeho zahájením.

 4. V případě úrazu, poranění nebo nehody žáka se postupuje následujícím způsobem:

  1. Každý úraz, poranění či nehodu, k níž dojde během vyučování nebo při činnostech souvisejících s vyučováním, jsou žáci povinni hlásit ihned vyučujícímu nebo třídnímu učiteli.

  2. Úrazy žáků se evidují v knize úrazů, která je uložena v kanceláři školy. Zapisují se všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou, a to nejpozději do 24 hodin od okamžiku, kdy se škola o úrazu dozví.

  3. Zápis do knihy úrazů provádí:

 1. vyučující příslušného předmětu (např. úraz při hodině tělesné výchovy),

 2. učitel odborného výcviku (úraz při odborném výcviku),

 3. učitel konající dozor (např. o přestávkách),

 4. vedoucí kurzu (např. při úrazu na lyžařském kurzu),

 5. třídní učitel (všechny ostatní případy).

  1. V knize úrazů se uvede

a) pořadové číslo úrazu,

b) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození zraněného,

c) popis úrazu,

d) popis události, při které k úrazu došlo, včetně údaje o datu a místě události,

e) zda a kým byl úraz ošetřen,

f) podpis zaměstnance právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení, který provedl zápis do knihy úrazů,

g) další údaje, pokud jsou potřebné k sepsání záznamu o úrazu.

5.5. Osobní údaje, které jsou součástí knihy úrazů, mohou být zpracovávány pouze za účelem evidence úrazů, popřípadě jako podklad pro vyhotovení záznamu o úrazu.

5.6. Záznam o úrazu vyhotovuje pedagogický pracovník, který provádí zápis do knihy úrazů, ve spolupráci s referentem BOZP, jde-li o

a) úraz, jehož důsledkem byla nepřítomnost žáka ve škole, nebo

b) smrtelný úraz; smrtelným úrazem se rozumí takové poškození zdraví, které způsobilo smrt po úrazu nebo na jehož následky žák zemřel nejpozději do jednoho roku od vzniku úrazu.

  1. Záznam o úrazu se vyhotoví na formuláři, který je k dispozici v kanceláři školy a u referenta BOZP.

  2. Na žádost zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka, škola bezodkladně vyhotoví záznam i o úrazu, který není uveden v odstavci 5.6.

  3. Škola vyhotoví o úrazu, který nezpůsobí nepřítomnost žáka ve škole záznam, pokud je pravděpodobné, že žákovi bude poskytnuta náhrada za bolest a ztížení společenského uplatnění způsobené úrazem.

  4. Jedno vyhotovení záznamu o úrazu předá škola zletilému žáku nebo zákonnému zástupci nezletilého žáka.

  5. O každém úrazu je informován ředitel školy, popř. zástupce ředitele školy.

  6. Pedagogický pracovník, který vyplnil zápis do knihy úrazů, popř. třídní učitel podá bez zbytečného odkladu informaci o úrazu zákonnému zástupci žáka.

  7. Nasvědčují-li zjištěné skutečnosti tomu, že v souvislosti s úrazem byl spáchán trestný čin nebo přestupek, nebo jedná-li se o smrtelný úraz, podá ředitel školy bez zbytečného odkladu  hlášení místně příslušnému útvaru Policie České republiky.

  8. O úrazu podá referent BOZP bez zbytečného odkladu hlášení  pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu vzniklou na životě a zdraví žáků.

  9. Pokud k úrazu došlo při praktickém vyučování žáků, podá referent BOZP bez zbytečného odkladu hlášení o úrazu podle odst. 5.6 a 5.9 také příslušnému inspektorátu bezpečnosti práce.

  10. Záznam o úrazu zašle referent BOZP za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do pátého dne následujícího měsíce

a) zřizovateli,

b) zdravotní pojišťovně žáka a

c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce.

5.17 Záznam o smrtelném úrazu zasílá zástupce ředitele školy do 5 pracovních dnů po podání hlášení

a) zřizovateli,

b) zdravotní pojišťovně žáka,

c) příslušnému inspektorátu České školní inspekce a

d) místně příslušnému útvaru Policie České republiky. 

5.18 Stane-li se úraz žáka, je třeba aby pracovník školy, který je úrazu přítomen, nebo jemuž je úraz ohlášen:

a) zjistil poranění, popř. ho konzultoval se zdravotníkem školy,

b) informoval ředitele školy nebo zástupce ředitele školy,

c) zavolal lékařskou službu nebo zajistit doprovod k lékaři,

d) oznámil skutečnost zákonným zástupcům žáka,

e) provedl zápis do knihy úrazů popř. vyplnit záznam o úrazu,

 1. informoval třídního učitele.

 1. Škola chrání své žáky před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí.

  1. Všichni pedagogičtí pracovníci, zejména školní metodik prevence, průběžně sledují konkrétní podmínky a situaci ve škole z hlediska výskytu sociálně patologických jevů, uplatňují různé formy a metody umožňující včasné zachycení ohrožených žáků.

  2. Školní metodik prevence zajišťuje spolupráci s rodiči v oblasti prevence, informuje je o preventivním programu školy a dalších aktivitách. Školní metodik prevence spolupracuje s dalšími institucemi na sociálně právní ochranu dětí a mládeže.

  3. Všem osobám je v prostorách školy zakázáno kouřit, užívat návykové látky (alkohol, omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku člověka, rozpoznávací schopnosti nebo sociální chování) a ve škole s nimi manipulovat (manipulací se rozumí přinášení, nabízení, zprostředkování, prodej, opatření, přechovávání). Porušení tohoto zákazu se považuje za hrubé porušení školního řádu. Výjimkou jsou případy, pokud žák užívá léky podobného charakteru v rámci léčby stanovené ošetřujícím lékařem. Požívání omamných a psychotropních látek (OPL) osobami mladšími 18 let je v České republice považováno za nebezpečné chování. V případě, kdy se škola o takovém chování dozví, bude tuto skutečnost hlásit zákonnému zástupci nezletilého žáka. Škola je rovněž povinna oznámit orgánu sociálně-právní ochrany dětí obecního úřadu obce skutečnosti, které nasvědčují tomu, že žák požívá návykové látky. Případnou distribuci OPL ve škole je škola povinna oznámit Policii ČR.

  4. Projevy šikanování mezi žáky, násilí, omezování osobní svobody, ponižování, jakékoliv diskriminace apod., kterých by se dopouštěli jednotliví žáci nebo skupiny žáků vůči jiným žákům nebo skupinám, jsou považovány za hrubý přestupek proti školnímu řádu. Podle okolností rozhodne ředitel školy o kázeňských opatřeních vůči žákům, kteří se takového chování dopouštějí, a bude o svých zjištěních informovat jejich zákonné zástupce.

  5. Pedagogičtí pracovníci dbají, aby etická a právní výchova, výchova ke zdravému životnímu stylu a preventivní výchova byla vyučována v souladu se školním vzdělávacím programem.

  6. Pedagogičtí pracovníci jsou povinni v souladu s pracovním řádem vykonávat kvalitní dohled nad žáky o přestávkách, před začátkem vyučování, po jeho skončení i během osobního volna žáků, a to hlavně v prostorách, kde by k sociálně patologickým jevům mohlo docházet.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev