Školní řád - část II.

Zobrazeno: 1535

Průběh vzdělávání, docházka do školy
  1. Uchazeč se stává žákem střední školy prvním dnem školního roku, popřípadě dnem uvedeným v rozhodnutí o přijetí.

  2. V průběhu středního vzdělávání se žákovi umožňuje přestup do jiné střední školy, změna oboru vzdělání, přerušení vzdělávání, opakování ročníku a uznání předchozího vzdělání, a to na základě písemné žádosti řediteli školy. Součástí žádosti zákonného zástupce nezletilého žáka je souhlas žáka.

  3. Nemůže-li se žák ze závažných, předem známých důvodů zúčastnit vyučování, požádá o uvolnění. Na jednu hodinu může po posouzení důvodů uvolnit žáka z vyučování příslušný vyučující, potřebuje-li žák uvolnit na delší dobu, maximálně však na tři dny, požádá třídního učitele. Chce-li žák uvolnit na více než tři dny, požádá o uvolnění písemně ředitele školy. Uvede přitom důvod žádosti. U nezletilého žáka žádost podává jeho zákonný zástupce. K případnému uvolnění žáka se vyjádří třídní učitel.

  4. Zletilý žák nebo zákonný zástupce nezletilého žáka je povinen oznámit důvody nepřítomnosti žáka nejpozději do 3 kalendářních dnů od počátku jeho nepřítomnosti třídnímu učiteli, jedná-li se o praktické vyučování, pak učiteli odborného výcviku. Důvod nepřítomnosti lze oznámit také telefonicky. Po návratu do školy je žák povinen předložit písemnou omluvenku (u nezletilých žáků vystavenou zákonným zástupcem) třídnímu učiteli nebo učiteli odborného výcviku. Neučiní-li tak do 14 dnů, je absence považována za neomluvenou.

  5. Škola může požadovat, pokud to považuje za nezbytné, doložení nepřítomnosti žáka z důvodu nemoci ošetřujícím lékařem žáka, a to pouze jako součást omluvenky vystavené zletilým žákem nebo zákonným zástupcem nezletilého žáka v případě, že nepřítomnost žáka ve škole přesáhne 3 dny školního vyučování.

  6. Ve zcela výjimečných, individuálně stanovených případech může škola požadovat jako součást omluvenky potvrzení ošetřujícího lékaře o nemoci žáka i v případě nepřítomnosti nepřesahující 3 dny vyučování.

  7. Při zvýšené omluvené nepřítomnosti je třídní učitel oprávněn kontrolovat věrohodnost omluvy.

  8. Jestliže se žák neúčastní vyučování po dobu nejméně 5 vyučovacích dnů a jeho neúčast při vyučování není omluvena, vyzve ředitel školy prostřednictvím třídního učitele písemně žáka, a je-li nezletilý, zákonného zástupce žáka, aby neprodleně doložil důvod žákovy nepřítomnosti; zároveň upozorní žáka, že jinak bude posuzován jako by vzdělávání zanechal. Jestliže do 10 dnů od doručení výzvy žák do školy nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, posuzuje se, jako by vzdělávání zanechal posledním dnem této lhůty; tímto dnem přestává být žákem školy.

  9. Žák může zanechat vzdělávání na základě písemného sdělení doručeného řediteli školy. Součástí sdělení nezletilého žáka je souhlas jeho zákonného zástupce. Žák přestává být žákem střední školy dnem následujícím po dni doručení tohoto sdělení řediteli školy, popřípadě dnem uvedeným ve sdělení o zanechání vzdělávání, pokud jde o den pozdější.

  10. Žák, který nepostoupil do vyššího ročníku, přestává být žákem školy posledním dnem příslušného školního roku nebo po tomto dni dnem následujícím po dni, kdy nevykonal opravnou zkoušku nebo neprospěl při hodnocení v náhradním termínu, anebo dnem následujícím po dni nabytí právní moci rozhodnutí o nepovolení opakování ročníku.

  11. Neomluvenou nepřítomnost žáka řeší třídní učitel, příp. učitel odborného výcviku vždy nejprve pohovorem se žákem a se zákonným zástupcem nezletilého žáka, při neomluvené absenci vyšší než 10 hodin je při pohovoru přítomen ředitel školy a výchovný poradce.

  12. Každý vyučující vede přehled absence žáků ve svém předmětu v dané třídě. V případě, že absence ve vyučování předmětu přesáhne 20 % celkového počtu hodin za pololetí, je žák v příslušném pololetí z daného předmětu nehodnocen a je v náhradním termínu ze zameškaného učiva přezkoušen. Získaný klasifikační stupeň prospěchu z přezkoušení se stává jedním z podkladů pro hodnocení žáka v daném pololetí. O výjimce z tohoto ustanovení rozhodne na základě individuálního posouzení ředitel školy.

  13. K osvojení dovedností odborného výcviku, který je stěžejním předmětem vzdělávacích programů oborů vzdělání s výučním listem, se stanovuje hranice minimální účasti žáka na 75 % všech hodin odučených v odborném výcviku za dané pololetí. Ten žák, který z jakýchkoliv důvodů nedosáhne hranice této minimální účasti, je povinen po dohodě s učiteli odborného výcviku nahradit zameškané hodiny v jiných dnech. V případě, že žák tohoto limitu nedosáhne do termínu klasifikace, bude nehodnocen. Do náhradního termínu stanoveného ředitelem školy je povinen zameškané hodiny nahradit. V případě, že tak neučiní ve 2. pololetí školního roku, zůstává z odborného výcviku nehodnocen, tudíž jeho celkové hodnocení je neprospěl. Výjimku z tohoto ustanovení může po posouzení všech okolností udělit ředitel školy.

Vnitřní režim jednotlivých pracovišť

pracoviště Bratříků

  1. Škola se pro žáky otevírá v 6.30 hodin.

  2. Všichni žáci přicházejí do školy nejpozději v 8.05 hodin a připraví se na vyučování. První vyučovací hodina začíná v 8.10 hodin. Z organizačních nebo jiných závažných důvodů může být zařazena nultá vyučovací hodina, jejíž začátek je stanoven na 7.20 hodin.

  3. K otevření vstupních dveří žáci používají čipovou kartu. Ta se vydává na začátku 1. ročníku po zaplacení stanovené zálohy, jež je žákům vrácena při ukončení vzdělávání. Karta umožňuje vstup do budovy ve dnech školního vyučování v době od 6.30 hodin do 16.30 hodin. Ztratí-li nebo poškodí-li žák kartu, nahlásí to ihned v kanceláři školy. Po zaplacení nové zálohy mu je vydána nová karta. Žák zodpovídá za to, že současně s ním nevchází do budovy cizí osoba a také za to, že jeho karta nebude zneužita např. při případném neoznámení ztráty karty.

  4. Před vyučováním se žáci přezouvají v šatně. Přezutím se rozumí domácí obutí, které nepoškozuje ani neznečišťuje podlahovou krytinu ve třídách. Sportovní obuv se používá pouze v hodinách tělesné výchovy a sportovních kroužků.

  5. Většina žáků si svoje osobní věci ukládá do uzamykatelných skříněk v prostoru šaten. Klíč od skříněk se jednotlivým žákům vydává na začátku 1. ročníku po zaplacení stanovené zálohy, jež je žákům po ukončení studia vrácena.

  6. Zbývající žáci používají uzamykatelné šatny, které jsou dané třídě přiděleny na celý školní rok. Třídním učitelem, případně učitelem odborného výcviku pověření žáci denně zamykají a odemykají šatnu třídy. Šatnu uzamykají těsně před začátkem vyučování a klíč si ponechávají u sebe. Před koncem vyučování šatnu odemykají a klíč ponechávají v zámku. Potřebuje-li jít žák do šatny během výuky nebo odchází-li ze školy (např. k lékaři), doprovodí ho žák pověřený odemykáním šatny, tuto šatnu mu odemkne a pak ji za ním opět zamkne. Šatny jsou během vyučování stále zamčeny.

  7. Každá třída má vyhrazenu svoji kmenovou učebnu, příp. i šatnu, za jejichž inventář a stav zodpovídá. Žákům není dovoleno ve třídách ani šatnách po vyučování cokoliv ponechávat. Zapomenou-li žáci ve škole některé věci po skončení řádné výuky, nepřebírá škola za jejich případnou ztrátu žádnou odpovědnost. Ponechávají-li si žáci v šatnách přezutí, je nutné, aby tyto věci byly uloženy v taškách na háčcích tak, aby nepřekážely v úklidu.

  8. Žáci mají zakázáno z důvodu bezpečnosti se o přestávkách zdržovat u zábradlí schodiště.

  9. O přestávkách se žáci mohou volně pohybovat po budově školy, musí přitom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti.


pracoviště Kyjovská

  1. Všichni žáci přicházejí do školy nejpozději v 7.15 hodin a připraví se na vyučování. Z organizačních důvodů vyučování začíná nultou vyučovací hodinou, jejíž začátek je stanoven na 7.20 hodin.

  2. Škola se pro žáky otevírá v 6.30 hodin, žáci vstupují do školy a odcházejí z ní žákovským vchodem. V šatně mají k dispozici uzamykatelné skříňky s vlastním zámkem. Ze šaten přicházejí žáci řádně přezuti a ihned si připraví všechny věci potřebné na výuku.

  3. Žáci, kterým začíná výuka později, vstupují do kmenové učebny 10 minut před začátkem vyučování.

  4. Vchod pro žáky se uzamyká v 8.20 hod. a odemyká ve 13.30 hodin. V případě mimořádného povoleného odchodu ze školy (např. k lékaři) a také příchodu od lékaře mohou žáci použít hlavní vchod.

  5. O přestávkách se žáci mohou volně pohybovat po budově školy, musí přitom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti.


pracoviště U Trojice

  1. Všichni žáci přicházejí do školy nejpozději v 8.05 hodin a připraví se na vyučování. První vyučovací hodina začíná v 8.10 hodin. Výjimečně může vyučování začínat 0. vyučovací hodinu v 7.20 hod, žáci pak přicházejí do školy nejpozději v 7.15 hod.

  2. Žáci vstupují do budovy školy a také z ní odcházejí žákovským vchodem. K otevření dveří používají čipovou kartu. Ta se vydává na začátku 1. ročníku po zaplacení stanovené zálohy, jež je žákům vrácena při ukončení studia. Karta umožňuje vstup do budovy ve dnech školního vyučování v době od 6.30 hodin do 16.30 hodin. Ztratí-li nebo poškodí-li žák kartu, nahlásí to ihned v kanceláři školy. Po zaplacení nové zálohy mu je vydána nová karta. Žák zodpovídá za to, že současně s ním nevchází do budovy cizí osoba a také za to, že jeho karta nebude zneužita např. při případném neoznámení ztráty karty.

  3. Před vyučováním se žáci přezouvají v šatně. Přezutím se rozumí domácí obutí, které nepoškozuje ani neznečišťuje podlahovou krytinu ve třídách. V hodinách tělesné výchovy se žáci přezouvají a převlékají v šatně tělocvičny.

  4. Třídním učitelem pověření žáci denně zamykají a odemykají šatnu třídy. Šatnu uzamykají těsně před začátkem vyučování a klíč si ponechávají u sebe. Před koncem vyučování šatnu odemykají a klíč ponechávají v zámku. Potřebuje-li jít žák do šatny během výuky nebo odchází-li ze školy (např. k lékaři), doprovodí ho žák pověřený odemykáním šatny, tuto šatnu mu odemkne a pak ji za ním opět zamkne. Šatny jsou během vyučování stále zamčeny.

  5. Žáci, kterým začíná vyučování později a jejichž kmenová učebna je obsazená, tráví čas do začátku vyučování v shromažďovací místnosti v suterénu školy. V této místnosti mohou žáci trávit čas i v době polední přestávky.

  6. O přestávkách se žáci mohou volně pohybovat po budově školy, musí přitom dodržovat pravidla slušného chování a bezpečnosti.

Chování žáků ve škole a při činnostech mimo školu
  1. Žáci dodržují pravidla bezpečnosti a hygieny ve škole i při činnostech mimo školu.

  2. Žáci jsou povinni chránit za všech okolností své zdraví i zdraví svých spolužáků a všech pracovníků školy.

  3. Žáci se chovají v souladu s dobrými mravy, dodržují zásady slušného chování a jednání. Chovají se přátelsky ke všem spolužákům i ostatním žákům školy.

  4. Žáci se snaží po celou dobu vzdělávání dosahovat co nejlepších výsledků a svědomitě plnit úkoly zadané jim vyučujícími nebo učiteli odborného výcviku.

  5. Žáci se aktivně účastní vyučování a nevhodně nenarušují průběh vyučovacích hodin. Případné nesplnění domácího úkolu nebo nepřipravenost na výuku žák hlásí učiteli nebo učiteli odborného výcviku před začátkem hodiny a také sdělí vyučujícímu důvod nesplnění svých povinností. Pedagogický pracovník zváží, zda omluvu přijme.

  6. Žáci sledují každý den změny rozvrhu na další dny, příp. jiné organizační pokyny, jež jsou ve škole zveřejněny na přístupném místě. Tyto změny a pokyny jsou také k dispozici na webových stránkách školy. Žáci jsou povinni je před odchodem z vyučování registrovat a podle změn a pokynů se připravit. Omlouvání v kterémkoliv předmětu z důvodu nevšimnutí si těchto změn nebude akceptováno.

  7. Do odborných učeben, laboratoří a dílen mají žáci přístup jen v době vyučování a za přítomnosti příslušného učitele.

  8. Pokud má třída, popř. skupina určitý předmět v jiné učebně než v kmenové, přesune se do ní o přestávce, tak aby na začátku hodiny byli všichni žáci na svých místech.

  9. Při výkonu odborného výcviku, exkurzích, laboratorních pracích, odborné praxi musí žáci dbát přesně všech pokynů svých učitelů, učitelů odborného výcviku, instruktorů či dalších odpovědných osob a dodržovat veškeré bezpečnostní předpisy.

  10. Žákům je z důvodu bezpečnosti přísně zakázáno vyklánět se z oken, z oken pokřikovat a cokoliv z nich vyhazovat.

  11. Při každé vyučovací hodině má žák na lavici svůj studentský průkaz a předkládá ho učiteli a učiteli odborného výcviku při každém zkoušení.

  12. Žáci dodržují třídním učitelem stanovený zasedací pořádek ve třídě.

  13. Žáci se oblékají a upravují svůj zevnějšek přiměřeně obchodně podnikatelskému zaměření školy a berou přitom v úvahu, že především v odborném výcviku a při odborné praxi vstupují do styku se zaměstnavateli i veřejností a svým zevnějškem i chováním reprezentují školu.

  14. Za upravený zevnějšek se při výkonu odborného výcviku, odborné praxe a praktických činností, jež jsou náplní odborných gastronomických předmětů, a při reprezentaci školy považuje:

 • čistý pracovní oděv a vhodná pracovní obuv

 • vkusně upravené čisté vlasy

 • upravené nehty

 • tetování a jiné dekorace těla přikryté oděvem

 • piercing v obličejové části těla není povolen

 • ozdoby, doplňky a šperky nejsou povoleny

 • u dívek střídmé líčení

 • u chlapců hladké oholení, případně upravené vousy

  Smyslem tohoto ustanovení školního řádu není omezování osobní svobody žáků školy, ale komplexní příprava na jejich budoucí povolání v souladu s profilem absolventa gastronomických oborů.

  1. Žákům školy je zakázáno kouřit ve vnitřních i vnějších prostorách školy a při činnostech organizovaných školou. Nerespektování tohoto zákazu je považováno za porušení povinností stanovených tímto školním řádem a vede k udělení kázeňského opatření podle školního řádu. Žákům školy je rovněž zakázáno užívání alkoholu v prostorách školy i na všech akcích pořádaných školou. Dále je zakázáno donášení a přechovávání alkoholických nápojů v prostorách školy. Nerespektování tohoto zákazu je považováno za porušení povinností stanovených tímto školním řádem a vede k udělení kázeňského opatření podle školního řádu. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka s orientačním testováním na přítomnost alkoholu provést orientační test na přítomnost alkoholu (dechová zkouška).

  2. Žákům školy je přísně zakázáno užívání omamných a psychotropních látek (OPL), jejich distribuce a přechovávání. Současně je zakázáno vstupovat do školy pod jejich vlivem. Nerespektování tohoto zákazu je považováno za porušení povinností stanovených tímto školním řádem a vede k udělení kázeňského opatření podle školního řádu. Žák má právo v těchto záležitostech kdykoliv požádat o pomoc školního metodika prevence. V případě podezření na intoxikaci žáka může pedagogický pracovník na základě předem získaného souhlasu zákonného zástupce nebo zletilého žáka s orientačním testováním na přítomnost OPL provést orientační test na přítomnost OPL.

  3. Je v zájmu žáků, aby do školy nenosili věci, které by mohly ohrozit jejich zdraví nebo způsobit úraz. Především se zakazuje přinášení jakýchkoliv zbraní a jiných nebezpečných předmětů a věcí, které by mohly ohrožovat mravní výchovu žáků. Rovněž je nežádoucí přinášet do školy větší peněžní částky, cenné věci nebo předměty, které rozptylují pozornost žáka (radia, walkmany, discmany, apod.). Škola nenese odpovědnost za ztrátu peněz nebo cenné věci donesené žákem svévolně do školy. Pokud žák výjimečně větší částku peněz nebo cennou věc do školy přinese, doporučuje se, aby si ji po dobu vyučování uschoval v trezoru školy.

  4. Pokud má žák ve škole mobilní telefon, po dobu vyučovacích hodin ho má uložen v tašce a je povinen vypnout jeho vyzvánění. Ve škole je zakázáno pořizovat na mobilní telefon či jiný přístroj jakékoliv zvukové a obrazové záznamy. Rovněž je zakázáno nabíjení baterie mobilních telefonů v prostorách školy.

  5. V době vyučování, tj. také o přestávkách, je zakázáno, aby žáci bez souhlasu vyučujícího odcházeli z budovy školy. V přestávce mezi dopoledním a odpoledním vyučováním mohou zletilí žáci opouštět budovu školy, nezletilí žáci mohou odcházet tehdy, vydá-li k tomu zákonný zástupce žáka písemný souhlas.

  6. Ve školní jídelně se žáci řídí pravidly řádu školní jídelny a pokyny dozor konajících pedagogických pracovníků a pracovnic jídelny. V tělocvičně se žáci řídí pravidly řádu tělocvičen a pokyny vyučujících.

Žákovská služba
  1. Třídní učitel určuje na každý týden dva žáky jako třídní službu, která odpovídá za dodržování čistoty ve třídě a napomáhá organizaci vyučovacího procesu. Služba je zapsána v třídní knize.

  2. K základním povinnostem služby patří:

 • být ve třídě minimálně 15 minut před začátkem vyučování,

 • zajistit před hodinou pomůcky na vyučování podle pokynů vyučujícího,

 • napsat číslo hodiny a datum na tabuli, zajistit dostatek kříd,

 • udržovat čistou tabuli před hodinou i během ní,

 • zajistit zápisy do třídní knihy vyučujícími, hlásit všechny chybějící žáky,

 • odnést třídní knihu do jiné učebny, je-li třída dělena na dvě skupiny,

 • nepřítomnost učitele ve třídě po 15 minutách od zvonění ohlásit zástupci ředitele nebo vedoucímu odloučeného pracoviště,

 • po vyučování odcházet ze třídy poslední, zajistit pořádek ve třídě, zvednutí všech židlí, zavření oken, příp. zhasnutí el. osvětlení,

 • pečovat o pořádek v šatně,

 • podávat informace o jakýchkoliv závadách třídnímu učiteli.

  1. Při nedostatcích v plnění povinností služby může třídní učitel, příp. jiný vyučující určeným žákům službu prodloužit.

Organizace odborného výcviku
  1. Odborný výcvik je stěžejním předmětem oborů vzdělání s výučním listem a spočívá v osvojování si základních dovedností, činností a návyků, zhotovení výrobků, ve výkonu služeb nebo ve výkonu prací, které mají materiální hodnotu. Uskutečňuje se ve škole nebo na pracovištích fyzických nebo právnických osob. Na žáky se při něm vztahují povinnosti stanovené tímto školním řádem.

  2. V odborném výcviku je v denní formě vzdělávání vyučovací jednotkou vyučovací den, v prvním ročníku není delší než 6 vyučovacích hodin.

  3. Dopolední vyučování ve vyučovacím dni v denní formě vzdělávání začíná nejdříve v 7 hodin a odpolední vyučování ve vyučovacím dni v denní formě vzdělávání končí nejpozději ve 20 hodin. V odůvodněných případech může ředitel školy v denní formě vzdělávání určit počátek dopoledního vyučování žáků druhých a třetích ročníků od 6 hodin a konec odpoledního vyučování žáků třetích ročníků ve 22 hodin. Týdenní rozvrh vyučování žáků se upraví tak, aby mezi koncem jednoho vyučovacího dne a začátkem následujícího dne měli odpočinek alespoň 12 hodin.

  4. Zpravidla po druhé hodině odborného výcviku konaného ve škole se zařazuje přestávka v délce 15 až 25 minut. Pokud žáci konají odborný výcvik na pracovištích fyzických nebo právnických osob, mají přestávky shodně s jejich zaměstnanci v souladu s ustanovením zákoníku práce. Délka přestávek se nezapočítává do doby trvání vyučovacího dne.

  5. Odborný výcvik uskutečňovaný ve škole vyučuje učitel odborného výcviku. Procvičování dovedností žáků na pracovištích fyzických nebo právnických osob se provádí za vedení a dozoru pověřených zaměstnanců této fyzické nebo právnické osoby (dále jen „instruktor“). Instruktor vede současně nejvýše 3 žáky.

  6. Pokud je odborný výcvik prováděn na pracovištích fyzických nebo právnických osob, škola s nimi vždy uzavírá smlouvu, v níž se stanoví zejména druh činností, které žáci budou vykonávat, místo konání, časový rozvrh, jeho délka a den jeho zahájení, počet žáků, kteří se zúčastňují praktického vyučování, pracovní a hygienické podmínky, ubytovací a stravovací podmínky, úhrada jízdného, podmínky poskytování nářadí a osobních ochranných pracovních prostředků, způsob odměňování žáků za produktivní práci, opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při praktickém vyučování.

  7. Žáci gastronomických oborů vykonávají odborný výcvik a praxi v pracovním oděvu a obuvi. Protože se na nákladech na pořízení podílí škola, je žák povinen při předčasném ukončení vzdělávání nebo jeho přerušení uhradit poměrnou část nákladů, jež škola vynaložila na pořízení pracovního oděvu.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev