Školní řád - část I.

Zobrazeno: 1572

Práva žáků

Žáci mají právo:

  1. na vzdělávání a účast ve vyučování podle rozvrhu hodin,

  na odpočinek a volný čas,

  1. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,

  2. volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí,

  3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy, s tím, že ředitel školy je povinen se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat,

  4. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí jejich vzdělávání, mají právo svůj názor sdělit kterémukoliv pedagogickému pracovníku,

  5. na zabezpečení přístupu k informacím, zejména takovým, které podporují jeho duchovní, morální a sociální rozvoj, mají právo na ochranu před informacemi, které škodí jeho pozitivnímu vývoji a negativně ovlivňují jeho morálku,

  6. na ochranu před fyzickým a psychickým násilím, nedbalým zacházením, všemi sociálně patologickými jevy, mají právo využívat preventivní programy pro zmíněné oblasti,

  7. na poskytnutí informací a poradenské pomoci v jakýchkoliv záležitostech týkajících se vzdělávání,

  8. na konzultační pomoc vyučujícího v případě, že neporozuměli učivu nebo potřebují doplnit své znalosti,

  9. na zvláštní péči v případě jakéhokoliv onemocnění, zdravotního postižení, v případě žáků jakkoliv handicapovaných, s poruchami učení nebo chování, ale i v případě mimořádných schopností a talentu,

  10. na život a vzdělávání ve zdravém životním prostředí a na odstraňování škodlivých vlivů ze školního prostředí,

  11. na ochranu před všemi formami sexuálního zneužívání a před kontaktem s narkotiky a psychotropními látkami.

2. Povinnosti žáků

Žáci jsou povinni:

  1. řádně docházet do školy a řádně se vzdělávat, zúčastňovat se vyučování podle stanoveného rozvrhu hodin,

  2. dodržovat školní řád, předpisy a pokyny školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byli seznámeni,

  3. plnit pokyny pedagogických pracovníků, popř. dalších pracovníků školy vydané v souladu s právními předpisy a školním řádem.

Zletilí žáci jsou dále povinni:

  1. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

  2. dokládat důvody své nepřítomnosti ve vyučování v souladu s podmínkami stanovenými tímto školním řádem,

  3. oznamovat škole údaje nezbytné pro školní matriku (§ 28 odst. 2 a 3 školského zákona) a další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáků, a změny v těchto údajích.

 1. Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

Zákonní zástupci nezletilých žáků mají právo:

  1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svých dětí, na tyto informace mají v případě zletilých žáků právo také jejich rodiče, popřípadě osoby, které vůči zletilým žákům plní vyživovací povinnost,

  2. volit a být voleni do školské rady,

  3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání svých dětí,

  4. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.

Zákonní zástupci nezletilých žáků jsou povinni:

  1. zajistit, aby žák docházel řádně do školy,

  2. na vyzvání školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka,

  3. informovat školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích žáka nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,

  4. dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování v souladu se školním řádem, oznamovat škole údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost žáka, a změny v těchto údajích.

 1. Pravidla vztahů žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků s pedagogickými pracovníky školy
  1. Vztahy mezi žáky a pedagogickými pracovníky jsou založeny na principu vzájemného respektování se, slušnosti a ohleduplnosti.

  2. Pedagogičtí pracovníci školy vydávají žákům a zákonným zástupcům žáků pouze takové pokyny, které bezprostředně souvisí s  plněním školního vzdělávacího programu, školního řádu a dalších nezbytných organizačních opatření.

  3. Všichni zaměstnanci školy budou žáky chránit před všemi formami špatného zacházení, sexuálním násilím, jakýmkoliv využíváním. Budou dbát, aby nepřicházeli do styku s materiály a informacemi pro ně nevhodnými. Nebudou se vměšovat do jejich soukromí a jejich korespondence. Budou žáky chránit před nezákonnými útoky na jejich pověst. Zvláštní pozornost budou věnovat ochraně žáků před návykovými látkami.

  4. Informace, které žák nebo zákonný zástupce žáka poskytne do školní matriky, nebo jiné důležité informace o žákovi (např. zdravotní způsobilost nebo rodinné poměry) jsou důvěrné a všichni pedagogičtí pracovníci se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.

  5. Vyzve-li ředitel školy nebo jiný pedagogický pracovník zákonného zástupce k osobnímu projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka, konzultuje termín schůzky se zákonným zástupcem žáka.

  6. Žáci při jednání se všemi zaměstnanci školy dodržují zásady společenského chování a zdraví je při setkání. Ve styku s pedagogickými pracovníky školy užívají oslovení „pane učiteli (paní učitelko),“ příp. podle získaného titulu „pane doktore (paní doktorko), pane inženýre (paní inženýrko), pane magistře (paní magistro),“ apod. Při vstupu pedagogického pracovníka i jiné návštěvy do učebny a také při jejich odchodu zdraví žáci povstáním.

  7. Všichni pedagogičtí pracovníci se zúčastňují třídních schůzek a využívají svoje konzultační hodiny ke konzultacím žáků a k informování zákonných zástupců žáků o výsledcích výchovy a vzdělávání.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev