ŠIK = Školní informační kanál

Zobrazeno: 1351

Cílem projektu ŠIK je oslovit co nejširší skupinu mladých lidí prostřednictvím video spotů, které mají preventivní, osvětově-vzdělávací a informační charakter. Projekt ŠIK usiluje o realizaci efektivní prevence rizikového chování na školách, a to ve spolupráci s dalšími státními i nestátními organizacemi.
Prostřednictvím tohoto projektu  lze cílové skupině mladých lidí zabezpečit neustálý přísun kvalitních a žádaných informací, které se týkají následujících oblastí:
 • oblast primární a sekundární prevence rizikových projevů chování dětí a mládeže,
 • oblast nespecifické prevence,
 • možnosti dalšího vzdělávání žáků a studentů,
 • oblast mimoškolní činnosti a aktivního trávení volného času,
 • aktuality ze světového dění, ze světa kultury, techniky, sportu,
 • aktuality ze své domovské školy.
V současné době je do projektu zapojeno celkem 166 škol z celé republiky, v kraji Vysočina však pouze 2, přičemž  naše škola je jednou z nich. Z preventivních, informačních a osvětově – vzdělávacích video spotů může mít užitek více než 114 000 žáků a studentů po celé České republice.

Cíle preventivních video spotů:
 • propagovat zdravý životní styl, fair-play, toleranci vůči druhým lidem,
 • propagovat aktivní způsoby trávení volného času,
 • vést mladé lidi k odpovědnosti za sebe, své zdraví a svá rozhodnutí, ale i k odpovědnosti za zdraví a bezpečí svých blízkých,
 • realizovat specifickou prevenci konkrétního rizikového chování dětí a mládeže (všechny druhy závislostí, kriminalita, šikana, pohlavně přenášené nemoci atd.),
 • cílem je také depistáž jedinců ohrožených různými druhy rizikového chování (jedinců ohrožených sexuálním zneužíváním, mentální anorexií či bulimií, domácím násilím apod.)
 Prevence specifická
 • Preventivní video spoty podávají jasné, výstižné a pravdivé informace o drogách včetně alkoholu a nikotinu,
 • ukazují, že i bez užívání nikotinu, alkoholu či omamných a psychotropních látek může člověk zažít zábavu, vyrovnat se s problémy a zvládat náročné životní situace,
 • podávají jasné a výstižné informace o pohlavně přenášených chorobách i způsobech, jak se před nimi chránit,
 • poskytují pravdivé informace ohledně odpovědnosti spojené s pácháním různé trestné činnosti,
 • jasně definují, co se skrývá za pojmem šikana, a ukazují, jak na šikanu reagovat,
 • apelují na mladé lidi, aby při sportu používali ochranné pomůcky,
 • věnují se tématům jako například fetální alkoholový syndrom, mentální anorexie a bulimie, gamblerství, deprese a úzkostnost u mladých lidí atd.
Prevence nespecifická
 • preventivní video spoty seznamují mladé lidi s jejich právy a povinnostmi,
 • seznamují je s lidskými právy a povinnostmi obecně,
 • věnují se tématům jako je pohybový režim, racionální strava, aktivní trávení volného času,
 • informují o Lince bezpečí, exponují její telefonní číslo a vysvětlují, v jakých různých případech se na ni mohou obrátit,
 • v podstatě dennodenně poskytují kontakty (telefonní čísla, odkazy na webové stránky, adresy internetových poraden apod.) na důležité organizace, které se specializují na poskytování sociálních a poradenských služeb,
 • věnují se nejrůznějším náročným životním situacím (nešťastná láska, málo kamarádů, rozvod rodičů apod.) a nabízejí jejich „zdravý“ způsob řešení.
Informačně - vzdělávací činnost
 
a) Cíle informačně - vzdělávacích video spotů:
 • poskytnout mladým lidem informace z aktuálního světového dění,
 • poskytnout mladým lidem aktuální informace ze světa kultury, hudby, filmu, vědy, techniky apod.,
 • učit mladé lidi si také informace efektivně samostatně vyhledávat,
 • poskytovat mladým lidem pravdivé informace z celé oblasti sociálně patologických jevů, včetně témat „tabuizovaných“, jako je sex, drogy, duševní či tělesný handicap, poruchy příjmu potravy, odlišné náboženské vyznání apod.
 • pomoci mladým lidem zorientovat se v nabídce studijních oborů,
 • učit mladé lidi odpovědnosti za své rozhodnutí ohledně budoucího povolání,
 • seznamovat mladé lidi zejména s takovými profesemi a povoláními, která jsou atraktivní pro český trh práce, a tak se nepřímo podílet na prevenci nezaměstnanosti absolventů v ČR.
b) Témata informačně - vzdělávacích video spotů:
 • problematika volby povolání,
 • otázka volby studijního oboru,
 • informace z aktuálního světového dění,
 • informace ze světa kultury,
 • praktické informace do života.

 

Na tvorbě video spotů se podílejí:
 • Národní ústav odborného vzdělávání
 • Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání
 • Sdružení Linka bezpečí
 • Občanské sdružení Anabell
 • doc.MUDr. Veronika Benešová, CSc., Brno
 • Mgr. Jiří Maléř, lektor projektu Minimalizace šikany, Hradec Králové
 • Česká koalice proti tabáku, Praha
 • Fokus Praha, o.s.,
 • Dětské krizové centrum, o.s., Praha
 • Česká asociace streetwork, o.s.,
 • Mládež Českého červeného kříže
 • Česká společnost AIDS POMOC – Dům Světla
 • LAXUS, o.s., Hradec Králové
 • Policie ČR, Správa Východočeského kraje, Preventivně informační skupina, Hradec Králové

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev