Seznam přijatých a nepřijatých uchazečů v 1. kole přijímacího řízení 2011

Zobrazeno: 1615

Upozorňuji, že nyní zveřejněné pořadí uchazečů je pouze informativním sdělením a nejde o rozhodnutí ředitele školy. Proto proti nepřijetí uchazeče do oborů vzdělání s výučním listem zatím nelze podávat odvolání. 

 

Informace pro přijaté uchazeče:

Písemná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání budou vydávána dne 22. dubna 2011, uchazečům o nástavbové studium dne 2. května 2011. Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů o obory vzdělání s výučním listem, a uchazečů, přijatých do oborů vzdělání s maturitní zkouškou na základě výsledků z předchozího vzdělávání (prvních deset v každém oboru vzdělání) si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 9 do 16 hodin. Současně mohou odevzdat zápisový lístek. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou. 

 

Informace pro uchazeče o obory vzdělání s maturitní zkouškou, kteří budou konat přijímací zkoušku:

Celkové pořadí přijatých a nepřijatých žáků do oborů vzdělání s maturitní zkouškou bude zveřejněno po konání přijímací zkoušky, nejpozději dne 29. dubna 2011, pořadí uchazečů o nástavbové studium nejpozději dne 4. května 2011. Písemná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání v oborech vzdělání s maturitní zkouškou budou vydávána dne 3. května 2011, v oborech nástavbového studia dne 6. května 2011. Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 9 do 16 hodin. Současně mohou odevzdat zápisový lístek. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou.

Důležité upozornění pro přijaté uchazeče:

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče je povinen potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o přijetí. Pokud se uchazeč rozhodne pro naši školu, může on nebo jeho zákonný zástupce odevzdat vyplněný zápisový lístek osobně ihned po převzetí rozhodnutí o přijetí ve výše uvedených dnech. Neodevzdá-li přijatý uchazeč v určené lhůtě zápisový lístek, vzdává se tím práva být přijat za žáka daného oboru střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele školy o zpětné vydání zápisového lístku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat pouze jednou.

Důležité upozornění pro nepřijaté uchazeče:

Vzhledem k systému přijímacího řízení je možné, že po prvním kole přijímacího řízení a odevzdání zápisových lístků zůstane řada volných míst a že budou moci být přijati uchazeči, kteří napoprvé neuspěli. Proto doporučuji nepřijatým uchazečům, kteří v prvním kole podali přihlášku ke vzdělávání v daném oboru a o tento obor vzdělání mají skutečný zájem, aby podali odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení. Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu kraje Vysočina. Na uvolněná místa budou v rámci odvolacího řízení přijati uchazeči, kteří se odvolali, podle pořadí v přijímacím řízení.

Prosím nepřijaté uchazeče, aby byli trpěliví a pokud mají o vybraný obor vzdělání velký zájem, aby po prvním neúspěchu nepropadali panice a využili možnost odvolání nebo podání přihlášky ve druhém, případně dalším kole přijímacího řízení. Sledujte naše webové stránky, o naplňování jednotlivých oborů vzdělání vás budeme průběžně informovat.

 

Pořadí uchazečů v oboru vzdělání Havlíčkův Brod  23. března 2011                                                               Mgr. Jiří Forman,  ředitel školy

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev