"Jak to bude vypadat záleží na vás"

Zobrazeno: 1356

Teprve dnes jsme zjistili, jaká je to dřina. Mnozí lidé se s námi nechtěli bavit a dokonce i nadávali. Naštěstí těch lidí bylo minimum. „Já je chápu, když se na mě vrhne někdo s letákem v ruce, tak také odmítám“. Přesto jsme se rozhodli vydržet do konce a vyplatilo se. Většina lidí si na nás udělala chvilku čas a dokonce se našli lidé, kteří nás ochotně vyslechli. Byli potěšeni zájmem mladých lidí o problematiku nebezpečných odpadů. Přivítali naše informace o třídění odpadů se zájmem a ujistili nás, že je určitě využijí.

Zaujal je náš slogan:

„Každý člověk přeci ví, že odpad se hromadí.
Dvůr nám to vyřeší, na odpad je nejlepší“.

Došli jsme k zjištění, že 87 % lidí (což je krásné číslo) ví, k čemu sběrné dvory slouží, chtějí či využili jejich služeb. 9 % lidí si není jistá, co na sběrný dvůr odvézt a kde se také dvory nalézají. Bohužel 4 % lidí (což je docela alarmující číslo) neví o sběrných dvorech.

Tato kampaň nás uspokojila, protože jsme zjistili, že většina lidí třídí odpad a to je také naším cílem. Je ochotna odvážet nebezpečný odpad do sběrných dvorů a nejsou jim lhostejné černé skládky.

Zde jsme si pro vás připravili malou exkurzi do sběrného dvoru:

Sousedka říká, že sypou všechno stejně do jednoho auta - dokonce i popelnice ! Představte si to. Poplatky platí přece stejné, ať třídí nebo ne, tak ať jí s tím všichni vlezou….

 
Jak vypadá typický den ve sběrných dvorech?
Proto jsme se osobně vypravili do zdejšího sběrného dvora. Nejdříve jsme se chtěli dozvědět, co znamenají jednotlivé značky na obalech.

Každý obal je z něčeho vyroben, ale někdy je velmi obtížné vůbec rozpoznat materiál. Proto jsou na obalech různé značky, které nás informují, jak s ním máme po použití naložit.

Šipky s číslem nebo zkratkou nás informují, z jakého materiálu je obal vyroben. Podle toho poznáme, do kterého kontejneru máme obal později vyhodit (jak třídit). V tabulce jsou nejčastější kódy:

Papír
PAP

Vlnitá lepenka

PAP

Hladká lepenka

PAP

Bílé sklo

GL

Zelené sklo

GL

Hnědé sklo

GL
Ocel
FE
Hliník
ALU
Dřevo
FOR


Tato značka znamená, že použitý obal máme hodit do příslušné nádoby na odpad.Pokud se jedná o obaly od chemických výrobků, je nutné si přečíst informace od výrobce, zda obal nevyžaduje specifický způsob nakládání. Pokud obsahuje nějaké nebezpečné látky, odnáší se do sběrny nebezpečných odpadů nebo na sběrné dvory. Bližší informace se dozvíme na obecním nebo městském úřadu.


Zelený bod  znamená, že je za obal zaplaceno v systému EKO-KOM, jenž zajišťuje sběr a využití obalových odpadů. Pokud si koupíme obal, na kterém je tato značka, znamená to, že výrobce zaplatil za jeho recyklaci. Takže, až vypijeme limonádu nebo dojíme sušenky, odhodíme jejich obaly do příslušného kontejneru!

Dále nás zajímalo třídění odpadů. Nyní bychom se chtěli dostat ke konstatování z úvodu.

Ta paní totiž neměla pravdu. Svozové vozidlo (press kontejner) je drahé zařízení, a aby bylo ekonomicky vytíženo, často veze jedním směrem odpad z popelnic na skládku a druhým směrem plasty do dotřiďovací linky v Technických službách. Tato technologie se běžně používá a není s ní žádný větší problém. Na skládce se vozidlo zcela vyprázdní od zbytkového odpadu a může vyjet sbírat separované plasty. Nikdo nedopustí smíšení těchto odpadů.

Dozvěděli jsme se, že vše, co odložíme do žlutých kontejnerů (plasty a nápojové kartony – tetrapaky), prochází následně dotřiďovací linkou v TS, kde se oddělují PET lahve dle barev, nápojové kartony a zbytkový směsný plast. PET lahve jsou odnýtovány (např. Při výrobě textilních střiží je recyklované vlákno v kvalitě prvotní suroviny), nápojové kartony k vytěžení kvalitní papírové složky do papíren a zbytkový plast po rozdrcení do cementárny, kde je využit termicky (nahradí uhlí) i materiálově (jeho hmota skončí ve slinku).

Drtička plastů

Roztříděný plast


Dále nás zajímalo, jak se nakládá se stavebním odpadem.

Stavební odpady, včetně zemin, nejsou komunálními odpady. Nakládání s nimi není spolufinancováno občany poplatkem za komunální odpad. Tyto odpady je možné odevzdat na sběrném dvoře TS, ale výhradně roztříděné podle druhů (cihly, beton, eternit, apod.), a to na vlastní náklady dle platného ceníku TS (ceny jsou v Kč za kilogram):

Ceník stavebních odpadů

Asfaltové směsi obsahující dehet

6,-

Stavební materiál obsahující azbest, eternit

6,-

Jiné demoliční odpady obsahující nebezpečné látky

6,-

Směsi nebo oddělené frakce betonu a cihel

6,-

Směsné stavební a demoliční odpady

0,50
Beton
0,20
Cihly
0,20

Tašky a keramika

0,50

Asfalt bez obsahu dehtu

0,50

Odpadové dřevo

1,-

Zemina a kameny

0,10


Nebezpečný odpad:

  • Obaly znečištěné chemikáliemi (plechovky, lahve z plastů i ze skla…)

  • Zbytky chemikálií (barvy, lepidla, oleje, vazelíny, drobná domácí chemie…)

  • Zářivky, výbojky, teploměry

  • Baterie a akumulátory

  • Léky
  • Televizory, počítače, mobilní telefony a další elektronika

  • Chladničky a mrazící boxy

Zde jsou zobrazeny jednotlivé značky na obalech například z použitých zářivek, baterií a kyselin.

Například zářivky je nutné odevzdat, pokud možno v původních obalech tak, aby nedošlo k jejich poškození a zbytečnému úniku škodlivých látek.

 
Spalování odpadů – legislativou, zejména v oblasti ochrany ovzduší, je zakázáno spalování všech odpadů, kromě dřeva a suchých rostlinných materiálů. Ke spalování každého paliva musí být využíváno odpovídající topeniště určené pro dané palivo výrobcem.

Závěrem:

Sběrné dvory pomáhají snižování počtu ilegálních skládek na našem území a tím se pozvolna zvyšuje čistota životního prostředí kolem nás.

Rádi bychom tedy i sami přispěli ke zlepšení životního prostředí v našem okolí, protože bude jen takové, jaké si ho sami uděláme. Například si myslíme, že se dá přispět už jen tím, že se bude odpad správně třídit do daných kontejnerů. V neposlední řadě také i tím, že odpad, se kterým si nevíme rady, můžeme odvézt přímo na místo, kde je na to likvidace zaměřena (chemikálie). Na většině odpadů je značka, která má informovat o tom, kam takový obal vyhodit, abychom neškodili prostředí kolem nás.

  

 

 

tým třídy OP2   2007

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev