Přijímací řízení v roce 2011

Zobrazeno: 1614

Systém přijímacího řízení

Systém přijímacího řízení se ve srovnání s minulým rokem nezměnil. Nadále je zachována možnost uchazeče podat v prvním kole přijímacího řízení až tři přihlášky ke vzdělávání ve střední škole. Tento princip vede k tomu, že značná část uchazečů zůstává po prvním kole neuspokojena, ačkoliv míst je na středních školách dostatek. Na druhou stranu znovu lze až na výjimky očekávat, že se prakticky každý uchazeč dostane na školu, o kterou má zájem. Rodiče i uchazeči se ale častěji setkávají s negativními rozhodnutími a v řadě případů musí uchazeči absolvovat více pokusů, než jsou definitivně na některou školu přijati. Proto je potřeba, aby se uchazeči po prvním nezdaru nevzdávali a v dalších kolech přijímacího řízení podali přihlášku znovu na školu, o kterou mají prioritní zájem. 
 

Termín podání přihlášek k přijímacímu řízení

Uchazeč odevzdá přihlášku pro 1. kolo přijímacího řízení do denní formy vzdělávání ve všech našich oborech (včetně nástavbových) do 15. března 2011. Dálkovou formu vzdělávání neotvíráme. Uchazeč může v prvním kole podat maximálně 3 přihlášky ke vzdělávání v různých oborech středních škol. Možné je podat všechny přihlášky na jednu školu do různých oborů vzdělání. V dalších kolech přijímacího řízení není počet přihlášek omezen. 
 

Přijímací zkoušky

Ředitel střední školy je povinen pro první kolo přijímacího řízení vyhlásit nejméně 2 termíny pro konání přijímací zkoušky, pokud o jejím konání rozhodl.

Kritéria přijímacího řízení 

Jednotná kritéria přijímacího řízení, stanovená ředitelem školy, musí být vyhlášena nejpozději do 31. ledna 2011. Škola tato kritéria zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a na svých webových stránkách, včetně termínu přijímací zkoušky, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodne. 

Způsob podání přihlášky

Uchazeči podávají přihlášky přímo řediteli střední školy. K nám doporučujeme přihlášku podat osobně v kanceláři školy Bratříků 851, kde uchazeč obdrží potvrzení o odevzdání přihlášky, nebo ji zaslat doporučeně poštou. 
  

Potvrzení známek ze základní školy

Známky potvrzuje základní škola, z které se uchazeč hlásí. Druhou možností je přiložit k přihlášce ověřené kopie vysvědčení z posledních dvou ročníků základní školy
  

Přiložení výstupního hodnocení ze základní školy k přihlášce na střední školu

Výstupní hodnocení není součástí kritérií přijímacího řízení na naši školu, proto ho nebudeme vyžadovat. U přijatých žáků budou výstupní hodnocení požadovat třídní učitelé jako zdroj informací o žákovi ze základní školy.  
  

Tiskopis přihlášky

Vzory tiskopisů přihlášek lze nalézt na webové stránce MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/nove-formulare-prihlasek-vzory
Základní škola není povinna přihlášky žákům vydávat, nicméně většina základních škol svým žákům přihlášky zajišťuje. Pokud ne, je možné vyplnit vzor uvedený na výše uvedené webové stránce MŠMT. Přihlášky ke vzdělávání v oborech vzdělání na naší škole si lze stáhnout přímo z našich webových stránek:
http://www.oahshb.cz/phprs/view.php?cisloclanku=2008121401.                               

 

Zápisový lístek 

Zápisový lístek vydává žákům základní školy jejich škola. Ostatním uchazečům (včetně uchazečů o nástavbové studium) jej vydá krajský úřad příslušný místu bydliště žáka. Každý žák může obdržet jen jeden zápisový lístek pro přijetí na následující školní rok. Zápisový lístek (vždy originál, nemůže jít o kopii) musí uchazeč odevzdat řediteli střední školy do 5 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o přijetí, přičemž pátý den již zápisový lístek musí být doručen řediteli školy (nestačí jej dát pouze na poštu).
Škola, která do uvedené lhůty zápisový lístek neobdrží, bude počítat s tím, že si uchazeč vybral jinou školu, kde také uspěl. Ve škole, kde uchazeč zápisový lístek neuplatní, ztratí nárok stát se jejím žákem. Na tato místa mohou pak ředitelé středních škol vypsat další kolo přijímacího řízení. 
  

Odvolání

 Odvolání proti nepřijetí může uchazeč podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí. Odvolání se podává ke krajskému úřadu prostřednictvím ředitele střední školy, který rozhodnutí vydal.
  

Další informace

Informace o volných místech po uzavření prvního kola přijímacího řízení obdržíte na příslušné škole nebo na webových stránkách kraje Vysočina.
Vzhledem k mnoha úskalím přijímacího řízení nás neváhejte s jakýmkoliv dotazem nebo problémem kontaktovat prostřednictvím e-mailu, telefonem nebo využijte informací zveřejněných na našich webových stránkách www.oahshb.cz.
 

Havlíčkův Brod 11. ledna 2011       


Mgr. Jiří Forman
ředitel školy

 

 

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev