Požadavky na znalosti z NEJ u žáků nastupujících do 1. ročníků

Zobrazeno: 1379

Žák by měl umět ze základní školy:

Tvarosloví:

- Podstatná jména:
 • používání členu určitého a neurčitého,
 • skloňování podstatných jmen (1.-4.p.),
 • množné číslo podstatných jmen, systematizace,
 • skloňování vlastních jmen,
 • vyjadřování českých pádů skloňováním, předložkami a skládáním, přivlastňovací pád,
 • zpodstatnělá přídavná jména.
- Přídavná jména:
 • skloňování po členu určitém a neurčitém,
 • stupňování pravidelné a nepravidelné,
 • přídavná jména zeměpisná.
- Zájmena:
 • osobní, přivlastňovací, záporná, frekventovaná tázací, ukazovací, neurčitá a vztažná,
 • skloňování nejpoužívanějších zájmen.
- Číslovky:
 • základní do tisíce,
 • skloňování řadových číslovek,
 • datum, zlomky, desetinná čísla.
- Slovesa:
 • časování pravidelných sloves, pomocných, způsobových a frekventovaných nepravidelných
 • sloves a sloves s předponami odlučitelnými v přítomném čase,
 • vazba ich möchte,
 • préteritum pravidelných a nepravidelných sloves a sloves způsobových,
 • vyjádření budoucnosti tvarem přítomného času,
 • použití slovesa werden k vyjádření budoucnosti, změny stavu a použití jako významového slovesa,
 • vyjádření trpného rodu (věty s man a opisné pasívum),
 • slovesné vazby,
 • konjunktiv préterita sloves sein, haben a způsobových sloves,
 • würde + infinitiv,
 • zvratná slovesa.
- Příslovce:
 • stupňování příslovcí,
 • tázací příslovce,
 • zájmenná příslovce.
- Předložky:
 • se 3., se 4., se 3. a 4. pádem,
 • splývání se členem,
 • předložky se 2. pádem receptivně.
- Spojky:
 • frekventované souřadící a podřadící.


Větná skladba:
 • jednoduchá věta oznamovací, tázací, rozkazovací, rámcová konstrukce a slovosled v těchto větách,
 • slovosled ve větách vedlejších,
 • vyjadřování záporu včetně kein, vyjadřování záporu nicht mehr, kein mehr,
 • vazba es gibt,
 • věty s neurčitým zájmenem man..

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev