Požadavky na znalosti z AJ u žáků nastupujících do 1. ročníků

Zobrazeno: 1387

  Žák by měl umět ze základní školy:

  Tvarosloví:

  - Podstatná jména:
  • základní principy užívání členů v kontextu,
  • množné číslo, nepravidelné množné číslo frekventovaných podstatných jmen,
  • konkurenční způsoby vyjadřování českého 2. pádu,
  • vyjadřování kvantity u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen.
  - Přídavná jména:
  • stupňování přídavných jmen pomocí přípon a víceslabičných přídavných jmen, nepravidelné stupňování.
  - Zájmena:
  • užívání osobních a přivlastňovacích zájmen u podstatných jmen označujících osoby obou rodů (a doctor – he, she, his, her),
  • zástupné one,
  • zájmena přivlastňovací nesamostatná a samostatná,
  • zájmena zvratná,
  • zájmena ukazovací a tázací, neurčitá (konkurence other – another, others – the others).
  - Číslovky:
  • základní číslovky 1 – 100.
  - Slovesa:
  • sloveso be, have(got), otázka a zápor,
  • slovesa modální: minulý čas modálních sloves a opisné modální konstrukce,
  • should – doporučení a rada (s přítomným infinitivem),
  • nepravidelné tvary frekventovaných významných sloves,
  • slovesné časy: přítomný čas prostý a průběhový, budoucí čas prostý, blízká budoucnost going
  • to, minulý čas prostý sloves be, have, do a minulé tvary pravidelných sloves, průběhové tvary minulého a budoucího času, předpřítomný čas prostý,
  • plné i stažené slovesné tvary,
  • gerundium se slovesy „libosti a nelibosti“,
  • nejfrekventovanější frázová slovesa
  • vyjádření změny stavu: get, turn, become.
  - Příslovce:
  • tvoření příslovcí příponou – ly, pravidelné stupňování.


  Větná skladba:
  • Pevný slovosled anglické věty. Skladba věty jednoduché. Vazba there is/are. Věty oznamovací, rozkazovací a tázací. Vyjadřování záporu. Souvětí souřadné s podřadné. Vedlejší věty vztažné (se zájmeny vztažnými i bez zájmen) příslovečné, časové místní příčinné a účelové (zkrácené infinitivem): souvětí podmínkové – splnitelná podmínka. Řeč přímá a nepřímá (mimo souslednost časů). Nepřímý rozkaz. Slovosled nepřímé otázky. Předložka na konci doplňovací otázky. Tázací dovětky.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev