Pořadí uchazečů o přijetí ke studiu v 1. kole přijímacího řízení 2009

Zobrazeno: 1366

Písemná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání budou vydávána podle ustanovení školského zákona nejdříve 22. dubna 2009.

Zletilí uchazeči a zákonní zástupci nezletilých uchazečů si mohou rozhodnutí vyzvednout osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 ve dnech 22. nebo 23. dubna 2009 v době od 9 do 16 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou.

Důležité upozornění pro přijaté uchazeče:

Uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče je povinen potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v daném oboru odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o přijetí. Pokud se uchazeč rozhodne pro naši školu, může on nebo jeho zákonný zástupce odevzdat vyplněný zápisový lístek osobně ihned po převzetí rozhodnutí o přijetí ve výše uvedených dnech. Neodevzdá-li přijatý uchazeč v určené lhůtě zápisový lístek, vzdává se tím práva být přijat za žáka daného oboru střední školy a na jeho místo lze přijmout jiného uchazeče. Práva být žákem střední školy se vzdává i uchazeč, který písemně požádá ředitele školy o zpětné vydání zápisového lístku. O zpětné vydání zápisového lístku může uchazeč požádat pouze jednou.

Důležité upozornění pro nepřijaté uchazeče:

Nepřijatým uchazečům sděluji, že vzhledem k systému přijímacího řízení v letošním roce je zřejmé, že po prvním kole přijímacího řízení a odevzdání zápisových lístků zůstane řada volných míst a že budou moci být přijati uchazeči, kteří napoprvé neuspěli. Proto doporučuji nepřijatým uchazečům, kteří v prvním kole podali přihlášku ke vzdělávání v daném oboru a o tento obor vzdělání mají skutečný zájem, aby podali odvolání proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení. Odvolání lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí. Odvolání se podává prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu kraje Vysočina. Na uvolněná místa budou v rámci odvolacího řízení přijati uchazeči, kteří se odvolali, podle pořadí v přijímacím řízení.

Prosím nepřijaté uchazeče, aby byli trpěliví a pokud mají o vybraný obor vzdělání velký zájem, aby po prvním neúspěchu nepropadali panice a využili možnost odvolání nebo podání přihlášky ve druhém, případně dalším kole přijímacího řízení. Sledujte naše webové stránky, o naplňování jednotlivých oborů vzdělání vás budeme aktuálně informovat.

 

Důležité sdělení pro uchazeče o nástavbové studium:

V nástavbovém studiu zatím nelze podnikat žádné kroky přijímacího řízení, dokud nenabude účinnosti novela nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů v základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání. Vláda již novelu schválila, čeká se pouze na zveřejnění ve Sbírce zákonů ČR. Teprve poté může být vyhlášeno přijímací řízení. Do něho budou zařazeny všechny již přijaté přihlášky. Uchazeče o nástavbové studium budeme dále informovat.

 

Počty přihlášek do 1. kola přijímacího řízení:

Obor vzdělání (denní forma)
Kód oboru
Počet přihlášek v 1. kole
Předpokládaný celkový
počet přijatých
Poznámka
Střední vzdělání s maturitní zkouškou

Obchodní akademie
63-41-M/02
121
60

2. kolo bude vyhlášeno v případě, že nebude naplněn předpokládaný počet přijatých v 1. kole

Hotelnictví

65-42-M/01
109
30
Ekonomické lyceum
78-42-M/02
88
30
Střední vzdělání s výučním listem

Cukrář

29-54-H/01
16
18
bude vyhlášeno 2. kolo

Kuchař - číšník

65-51-H/01
91
60

2. kolo bude vyhlášeno v případě, že nebude naplněn předpokládaný počet přijatých v 1. kole

Kuchařské práce
65-52-E/001
15
16
bude vyhlášeno 2. kolo
Prodavač
66-51-H/01
6
0
obor nebude otevřen


Pořadí uchazečů v oboru vzdělání:Havlíčkův Brod     25. března 2009                                        Mgr. Jiří Forman ředitel školy

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev