Plán environmentální výchovy na školní rok 2005/2006

Zobrazeno: 1326


- pracoviště Kyjovská 3187

Počet žáků : 245
Počet členů pedagogického sboru :17
Ředitel : Mgr.Jiří Forman
Vedoucí odloučeného pracoviště Kyjovská : Ing. Zdeňka Králíčková
Koordinátor EV :  Mgr.Blanka Jelínková
 
Spolupráce s dalšími subjekty: SEV Chaloupky, KEV Praha, AOPKČR Havlíčkův Brod,
                                                  ZŠ V Sadech Havlíčkův Brod,OA a ISŠ obchodu a služeb–
                                                  pracoviště Bratříků a odloučené  pracoviště U Trojice
 
 Akce probíhající celý školní rok :
-         třídění papíru – v každé učebně je zvláštní  nádoba
-         třídění PET lahví a tetrapakových obalů – v každém poschodí je nádoba
-         šetření energií
-         spolupráce s výchovnou poradkyní v protidrogové prevenci
-         účast učitelů na seminářích a exkurzích KEV  Praha a SEV Chaloupky
 
1.9.2005 bylo všem učitelům připomenuto zařazení prvků EV do tematických plánů
/materiály KEV Praha a SEV Chaloupky / a do třídnických hodin
 
 
Činnosti v jednotlivých měsících :
 
IX – X :
- zařazení  EV do tematických plánů a do třídnických hodin
- péče o prostředí školy: třídění odpadu ( kontejnery u školy – v září proběhne akce ke třídění      odpadu v celém regionu Vysočina), šetření energií ( správné větrání, zhasínání)
- využívání makulatury ( papíru popsaného z jedné strany)
-  Den bez aut ( 22.9.) – využít informace Doprava a ŽP, obchvat města ( FYZ, CHE, MAT,      
   OBN, EKL ), úklid okolí školy – třída M1.
- účast učitelů na semináři EV „ Co je doma, to se počítá „
 
XI. – XII:
       Energie
-         způsoby získávání, úspory ve škole, domácnostech a průmyslu ( EKL, FYZ, MAT, ZBO, SUR)
-         biomasa jako zdroj energie

Vánoční tradice- mezilidské vztahy

 I. – II:
Odpady

-         vznik odpadů, způsoby likvidace, šetření surovinami ( ODT, SAZ, ICT)
-         recyklace odpadu
-         informace o nebezpečném odpadu ( léky- CHE, EKL, ZBO )
-         kontejnery v okolí školy, bydliště

Zdraví a nemoc

-         životní styl, hygiena ( OBN, ZEK)
-         potrava a její složky
-         správná životospráva 

III. – IV:
Voda ( Světový den vody 22.3.)

-         význam vody pro krajinu a člověka
-         získávání pitné vody
-         návštěva čističky odpadních vod v Perknově ( M2. – ZBO )
-         problém kyselých dešťů
Den Země ( 22.4.)
-         beseda s členem AOPK Ing. Hlaváčem o ochraně přírody v našem regionu ( EKL- C1.P )
-         úklid okolí školy
 
V. – VI:
Světový den bez tabáku ( 31.5.)
-         kouření a jeho škodlivý vliv na organismus
-         účast na protidrogovém programu ( K- centrum, 1. ročníky)
-         „Potřebuji drogy?“ ( CJL – slohové práce)

Exkurze
-         exkurze CHKO Železné hory ( C1.P )
-         exkurze CHKO Moravský kras – M2., M1.

Rodinná ekologie

-         úspora energie, vody, třídění odpadu
-         znečišťování ŽP
  
V Havlíčkově Brodě 5.9.2005       Mgr. Blanka Jelínková
                                                                                          


- pracoviště Bratříků

Počet žáků : 333
Počet pedagogických pracovníků : 23
Ředitel : Mgr. Jiří Forman

Koordinátor EV : RNDr. Ivana Holubová


 Akce probíhající celý školní rok :
-    třídění odpadů: 
-  v každé učebně je zvláštní nádoba na čistý papír, včetně odborných učeben
-  v každém poschodí budovy včetně tělocvičny a DM je zvláštní  nádoba  na PET lahve a tetrapakové obaly
-  v kinosále školy je umístěna též nádoba na sklo, plasty a čistý papír
-    podporovat zapojení studentů do sms soutěže o třídění odpadů 
-  
každý měsíc bude vyvěšena na nástěnce v kinosále nová otázka týkající se třídění odpadů, více informací mohou studenti získat na emailové adrese www.jaktridit.cz

-          šetření energií
-          spolupráce s výchovnou poradkyní v protidrogové prevenci
-          spolupráce s výchovnou poradkyní a třídními učiteli v propagaci nekuřáctví
-          péče o zdravé ŽP v budově školy, spolupráce s třídními učiteli na zlepšení kulturního prostředí ve třídách, na DM a v okolí školy
-          zařazení prvků EV do třídnických hodin a přírodovědných, humanitních a odborných předmětů

 Akce probíhající v jednotlivých měsících :

Září – říjen

 Péče o prostředí školy :
-          třídění odpadů, šetření energií ( správné větrání, zhasínání )
-          brigády tříd za účelem úklidu v  okolí školy
-          využívání makulatury ( papíru popsaného z jedné strany )

Den bez aut (22.9.) využít informace Doprava a ŽP, obchvat města
Mezilidské vztahy  -  upevnění třídních kolektivů, slušné chování k sobě navzájem, slušné chování ke všem pracovníkům školy
Seminář o ekoznačce – pro učitele a mistry OV
-          uskuteční se 10. 10. 2005 na pracovišti Bratříků pod vedením lektorů z České informační agentury životního prostředí

Listopad – prosinec

6. regionální setkání k ekologické výchově v Chaloupkách / zúčastní se RNDr. Holubová /
- informace z konference budou předány vyučujícím

Energie
-          způsoby získávání, úspory ve škole a na DM, domácnostech a průmyslu
-          biomasa jako zdroj energie

Využití poznatků ze semináře o ekoznačce
- výukový program „Co je doma, to se počítá“

Vánoční tradice – mezilidské vztahy, etika, estetika
- případně využít vánočních výstav pořádaných v Havl. Brodě

Leden – únor

Odpady
-          vznik odpadů, způsoby likvidace, šetření surovinami
-          recyklace odpadů
-          informace o nebezpečném odpadu ( léky – nutnost využívat sběrových kontejnérů v lékárnách  )
-          kontejnery v okolí školy, bydliště
-          nutnost třídění odpadů
-          propagovat zapojení jednotlivých tříd do sms soutěže o třídění odpadů

Zdraví a nemoc
-          životní styl, hygiena
-          potrava a její složky
-          správná životospráva

Mezilidské vztahy  

Březen – duben

Voda (  Světový den 22.3. )
-          význam vody pro krajinu a člověka
-          získávání pitné vody
-          návštěva čističky odpadních vod v Perknově ( OP1. – CHE, OP2. – ZAE )
-          problém kyselých dešťů

Den Země ( 22.4. )
-          beseda s členem AOPK Ing. Hlaváčem o ochraně přírody v našem regionu
-          brigády tříd za účelem úklidu v  okolí školy

 Mezilidské vztahy  

Květen – červen

Světový den bez tabáku ( 31.5. )
-          kouření a jeho. škodlivý vliv na organismus, propagace nekuřáctví
-          účast na protidrogovém programu ( K – centrum )

Rodinná ekologie
      -          úspora energie, vody, třídění odpadu
      -          znečišťování ŽP

Využití poznatků ze semináře o ekoznačce

    - výukový program „Co je doma, to se počítá“

      Mezilidské vztahy
      Exkurze do čističky odpadních vod v Perknově – zúčastní se třída OP2./ ZAE/

 
V průběhu roku bude prohlubována spolupráce v oblastech EV s odloučenými  pracovišti

 U Trojice  a  Kyjovská přes koordinátory EV Ing. Drinku a Mgr. Jelínkovou.

Budou propagovány akce pořádané ekologickými organizacemi a MÚ Havlíčkův Brod.

V případě nutnosti bude plán doplněn o další akce.

 
V Havlíčkově Brodě 1.9.2005 

Zpracovala : RNDr. Ivana Holubová, koordinátora EV pracoviště Bratříků- pracoviště U Trojice 2005


1.      Vypracovat  krátkodobý program environmentálního vzdělávání (plán činností), výchovy a osvěty pro školní rok 2005/2006.
 
2.      Koordinace přístupu environmentálního vzdělávaní, výchovy a osvěty, tzn. začleňování poznatků ekologické výchovy do humanitních, přírodovědných a odborných předmětů na pracovišti U Trojice 2005 (předmětové komise).
  
3.      Pokračování spolupráce s ekologickým hnutím HNUTÍ DUHA Havlíčkův Brod a Brno a KEV Praha, zajistit přednášku ekologického aktivisty z Brna. Zajistit odbornou přednášku o Jaderné energii, ČEZ, a. s. – Duhová energie.
 
4.      Seznámit studenty jak vyhledávat ekologické informace na Internetu, pokračování v odběru časopisu 3 PÓL, který je součástí vzdělávacího programu Energie pro každého a propagace akcí pořádaných ekologickými organizacemi a MÚ Havlíčkův Brod.
 
5.      Zajistit odborné exkurze se zaměřením na ekologickou výrobu nebo ekologické zpracování odpadů.
  
Havlíčkův Brod 30. srpna 2005
  
Ing. Marian Drinka
koordinátor environmentálního vzdělávání
pracoviště U Trojice 2005

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev