Oznámení o volbě do školské rady

Zobrazeno: 1483

 Školská rada má právo vyjadřovat se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování, schvaluje výroční zprávu o činnosti školy, schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny, schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve škole, podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy, projednává návrh rozpočtu školy na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření, projednává inspekční zprávy České školní inspekce, podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.
 
Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel (kraj Vysočina), třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci ze svých řad a třetinu volí pedagogičtí pracovníci. Členem školské rady nemůže být ředitel školy. Funkční období členů školské rady jsou tři roky.
 
Školská rada na naší škole bude mít 9 členů.
 
Volby do školské rady naší školy proběhnou 16. listopadu 2005 v rámci schůzek rodičů.
 
Havlíčkův Brod 5. října 2005
      
 

 Mgr. Jiří Forman
 ředitel školy

 Ing. Jana Lajnerová
 předsedkyně volební komise
   
                                                                                
                        

                                                                           

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev