Maturitní zkoušky v roce 2011

Zobrazeno: 1458

A)  Základní charakteristika

Nová maturitní zkouška se skládá ze dvou částí:

   1.  společné (státní)

   2.  profilové (školní)

Aby žák u maturity uspěl, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou částí!B)  Státní (společná) část MZ 2011 

Povinné zkoušky:

 1.   český jazyk a literatura
 2.   cizí jazyk  nebo  matematika

Povinné zkoušky koná žák buď v základní, nebo vyšší úrovni obtížnosti podle svého svobodného rozhodnutí. Úroveň volí pro každou zkoušku zvlášť. V případě komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury a cizího jazyka se zvolená úroveň vztahuje na všechny tři její dílčí zkoušky - ústní zkoušku, didaktický test i písemnou práci. Pro úspěšné složení společné části maturitní zkoušky musí uspět u obou povinných zkoušek.


Nepovinné zkoušky:

Žák si může zvolit  (ale nemusí)  až 3 nepovinné zkoušky, a to z nabídky:

1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk
3. matematika
4. občanský a společenskovědní základ
5. biologie
6. fyzika
7. chemie
8. dějepis
9. zeměpis
10. dějiny umění

 
Poznámky:

1.   Cizí jazyk u povinných i nepovinných zkoušek lze volit z této nabídky: 

 

1. anglický
2. německý
3. francouzský
4. španělský
5. ruský

2.  Při výběru cizího jazyka nehraje roli jeho hodinová dotace při studiu ani to, zda žák studoval daný jazyk jako první nebo druhý. Žák si může dokonce zvolit takový cizí jazyk, který se během studia na své škole neučil. Jedinou podmínkou je, že se tento jazyk na dané škole vyučuje.

3.  Volba nepovinných zkoušek není omezena tím, zda se zkušební předměty na škole vyučují. Žák má možnost si vybrat zkušební předmět, z něhož bude konat nepovinnou zkoušku, zcela svobodně bez ohledu na to, jaký obor či typ střední školy studuje. Nepovinné zkoušky (s výjimkou cizích jazyků) neznamenají pro školu žádné nároky na kvalifikaci učitelů, neboť jsou realizovány formou centrálně zadávaných a centrálně vyhodnocovaných testů.C)  Školní (profilová) část MZ 2011

Je plně v kompetenci ředitele školy a skládá se:

- ze 3 povinných zkoušek,

-  z možnosti konat až 2 nepovinné zkoušky.

Profilové zkoušky se mohou konat  formou:

-  písemnou,

-  praktické zkoušky,

-  ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí,

-  maturitní práce s obhajobou před zkušební maturitní komisí

1.  Profilová část MZ 2011 pro obor Obchodní akademie

       I.  Přehled povinných a nepovinných zkoušek

      II. Seznam témat ústní zkoušky pro předmět:

 

2.  Profilová část MZ 2011 pro obor Ekonomické lyceum

     I.   Přehled povinných a nepovinných zkoušek

     II. Seznam témat ústní zkoušky pro předmět:

   III. Přehled témat pro maturitní práci 

 

3.  Profilová část MZ 2011 pro obor Hotelnictví a turismus

     I.  Přehled povinných a nepovinných zkoušek

     II. Seznam témat ústní zkoušky pro předmět:

   III. Přehled témat pro maturitní práci 4.  Profilová část MZ 2011 pro obor Společné stravování

      I.  Přehled povinných a nepovinných zkoušek

      II. Seznam témat ústní zkoušky pro předmět:

     III. Přehled témat pro maturitní práci 


D)  Dokumenty vztahující se k nové maturitní zkoušce:

 

V Havlíčkově Brodě dne 16. dubna 2010                                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                        schválil    :  Mgr. Jiří Forman, ředitel školy
                                                                                                        zpracoval :  Mgr. Karel Sedlák, zástupce ředitele

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev