Maturita od roku 2011

Zobrazeno: 1516

E. Počet povinných profilových zkoušek není stanoven jednotně

Novela poskytuje ředitelům škol prostor při koncipování profilové části maturitní zkoušky. Určují nejen obsah a formu profilových zkoušek, ale i jejich počet. Žáci však musí konat nejméně 2 profilové zkoušky, nejvýše pak 3. Tím se například ředitelům škol otevírá možnost v rámci „profilu“ individuálně reagovat na zavedení společné části maturitní zkoušky. Předpokládá se, že tento model bude platit do doby, než vstoupí v platnost rámcové vzdělávací programy, které počet povinných profilových zkoušek stanoví pro konkrétní obory jednotně.

F. Náběhová (přechodová) fáze v letech 2010 a 2011

Start nové maturitní zkoušky proběhne dle zákona ve dvou fázích:

 1. v roce 2011 – tzv. náběhová fáze
 2. rok 2012 a dále
Náběhová fáze obsahuje několik úlev, aby přechod na novou maturitu proběhl plynule a bez větších komplikací a aby všichni zúčastnění během těchto let snáze přivykli této bezesporu velké změně.


   

 • Základní charakteristika:

  A. Dvě úrovně obtížnosti – základní a vyšší

  Obsah zkoušek v základní úrovni obtížnosti je společným průnikem obsahu osnov všech středoškolských oborů končících maturitní zkouškou. Jinak řečeno, základní úroveň prověřuje to, co je v daném předmětu společné všem maturantům. Každá škola je dle zákona povinna připravit své žáky na úspěšné složení zkoušky v základní úrovni obtížnosti.

  Jinak je tomu u vyšší úrovně obtížnosti. Zkoušky ve vyšší úrovni obtížnosti respektují dovednosti a znalosti, které jsou potřebné k pokračování studia na vysoké, popř. vyšší odborné škole.

  Úrovně obtížnosti zkoušky z cizího jazyka jsou navíc vázány na mezinárodní klasifikaci jazykových dovedností (ERR) tak, že základní úroveň odpovídá úrovni B1 a vyšší úrovni B2.

  B. Možnost žáka svobodně si zvolit úroveň obtížnosti

  Volba úrovně obtížnosti je na svobodném rozhodnutí žáka bez ohledu na to, na jaké škole nebo jaký obor studuje. Žák volí úroveň obtížnosti u každé povinné zkoušky zvlášť, nikoli pro celou společnou (státní) část maturity. Žák by měl vždy zvážit rizika a přínosy své volby. Při volbě vyšší úrovně obtížnosti je zde vyšší riziko neúspěšnosti, na druhou stranu se však zvyšuje šance přijetí na vysokou školu. Volba vyšší úrovně je totiž obecně chápána jako zájem o další studium na vysoké škole.

  C. Právo / možnost ředitele školy omezit volitelnost předmětů třetí povinné zkoušky (od roku 2012)

  Novela dále říká, že ředitel školy může svým rozhodnutím omezit žákům možnost výběru předmětů ve 3. povinné zkoušce společné části maturity. Znamená to, že může volitelnost omezit na dva předměty nebo ji zrušit úplně a určit jeden předmět pro všechny maturanty. Toto své rozhodnutí však musí dle zákona zveřejnit nejpozději 3 měsíce před podáním přihlášky uchazečů o studium na střední škole, kterých by se toto rozhodnutí dotklo u maturit. Záměrem je umožnit ředitelům škol využít i společnou část maturitní zkoušky jako nástroj profilace školy. Třetí povinná zkouška, které se to týká, bude součástí maturity až od roku 2012, proto nabývá uvedená změna účinnosti až od tohoto roku.

  D. Komplexní zkouška z českého jazyka a literatury a cizího jazyka

  V případě „jazykových“ zkoušek jde reforma maturitní zkoušky dál než u ostatních předmětů. Jde o tzv. komplexní pojetí zkoušek, které je v případě cizích jazyků navíc motivováno záměrem reflektovat mezinárodní standardy jazykových dovedností.

  Zkoušky z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka jsou koncipovány jako zkoušky komplexní a obsahují následující dílčí zkoušky:

  1. dílčí ústní zkouška (zadávaná, administrovaná a vyhodnocovaná školou dle centrálně stanovené metodiky),
  2. didaktický test (centrálně zadávaný, centrálně administrovaný a centrálně vyhodnocovaný); v případě zkoušky z cizího jazyka test obsahuje tzv. poslechový subtest,
  3. písemná práce (centrálně zadávaná, centrálně administrovaná, vyhodnocovaná školou dle centrálně stanovené metodiky).


   Vzhledem k širokému zapojení škol do realizace dílčích zkoušek (viz body 1 a 3) je součástí přípravy reformy maturitní zkoušky rozsáhlý modul dalšího vzdělávání učitelů.
 •  

  O škole

  Studium

  Projekty

  Zřizovatel:  
   
       

  Nebuďte průměrní,
  přidejte se mezi elitu...

  chev