Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení v roce 2011

Zobrazeno: 1569

 
1.     Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání:
 
 
 
2.     Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
 
Název oboru vzdělání
(denní forma)
Kód oboru vzdělání
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů

Obory vzdělání s maturitní zkouškou

Obchodní akademie
63-41-M/02
60

Hotelnictví

65-42-M/01
30
Ekonomické lyceum
78-42-M/02
30
Obory vzdělání s výučním listem

Cukrář

29-54-H/01
24
Kuchař – číšník
65-51-H/01
60
Stravovací a ubytovací služby
65-51-E/01
16
Obor nástavbového studia

Společné stravování

65-41-L/504
30


 

3.     Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s maturitní zkouškou a obor
        nástavbového studia:
 
3.1. Prvním kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
 
3.1.1. Obory vzdělání s maturitní zkouškou 
 
a) Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za:
-          1. pololetí 8. ročníku základní školy:    20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,50
-          2. pololetí 8. ročníku základní školy:    20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,50
-          1. pololetí 9. ročníku základní školy:    20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,50
 
b) Hodnotí se prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčeních ze základní školy:        60 - 0 bodů za součet známek 9 – 45
 
3.1.2. Obor nástavbového studia 
 
a) Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za:
-          1. pololetí 2. ročníku střední školy:   20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,80
-          2. pololetí 2. ročníku střední školy:   20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,80
-          1. pololetí 3. ročníku střední školy:   20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,80
 
b) Hodnotí se prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčeních ze střední školy:    60 - 0 bodů za součet známek 9 – 45
 
3.2. Druhým kritériem přijímacího řízení je přijímací zkouška.

Uchazeči o obory vzdělání s maturitní zkouškou a o obor nástavbového studia budou skládat přijímací zkoušku z českého jazyka.
Forma a obsah přijímací zkoušky: 
-          obory vzdělání Ekonomické lyceum, Hotelnictví, Obchodní akademie: písemný test z českého jazyka v rozsahu učiva pro základní školy
-          obor vzdělání Společné stravování: písemný test z českého jazyka v rozsahu učiva pro základní školy a pro obory vzdělání s výučním listem
Bodování přijímací zkoušky: max. 120 bodů
 
3.3. Termíny přijímacího řízení

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:
          1. termín přijímací zkoušky: úterý 26. dubna 2011
          2. termín přijímací zkoušky: čtvrtek 28. dubna 2011
 
Obor nástavbového studia:
          1. termín přijímací zkoušky: pondělí 2. května 2011
          2. termín přijímací zkoušky: úterý 3. května 2011
 
 
3.4. Prominutí přijímací zkoušky

Přijímací zkoušku nebudou konat uchazeči, kteří se v pořadí uchazečů o daný obor vzdělání umístí na 1. – 10. místě podle hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání (viz body 3.1.1. a) b), 3.1.2. a) b).
Tito uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky. 
Pokud na 10. místě bude více uchazečů se stejným počtem bodů, budou přijati bez přijímací zkoušky.
 
 
3.5. Stanovení kritéria úspěšnosti přijímací zkoušky

Přijímací zkoušku úspěšně složí žáci, kteří v testu z českého jazyka získají alespoň 20 bodů. Uchazeči, kteří této hodnoty nedosáhnou, nesplní kritéria přijímacího řízení.
 
3.6. Pořadí uchazečů

Uchazeči, kteří splní kritéria přijímacího řízení, budou přijati v pořadí podle celkového počtu bodů v přijímacím řízení. Celkový počet bodů je součtem bodů, které uchazeč získá za výsledky na vysvědčení ze základní školy, a bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka. 
Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku vzdělávání je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů (viz bod 2).
 
3.7. Stanovení dodatkových kritérií

V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v následujícím pořadí:
  1.      lepší výsledek z přijímací zkoušky
  2.      lepší prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech 
           pololetích na základní (střední) škole
  3.      lepší celkový průměrný prospěch ve sledovaných třech pololetích na základní (střední) škole
 
 
 
4.     Kritéria přijímacího řízení pro obory vzdělání s výučním listem:
 

4.1. Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.

Hodnotí se průměrný prospěch na vysvědčení za:
-          1. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole:
                        40 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00
-          2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole:
                        40 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00
-          1. pololetí posledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole:
                        40 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00

Přijímací zkoušku v oborech vzdělání s výučním listem uchazeči nekonají.
 
4.2. Stanovení dodatkových kritérií

V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v tomto pořadí:
  1.      prospěch z matematiky ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze základní školy
  2.      prospěch z českého jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze základní školy
 
4.3. Pořadí uchazečů

Uchazeči budou přijati v pořadí podle získaného počtu bodů v přijímacím řízení.
Počet přijatých uchazečů je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů (viz bod 2).
 
 
5.     Zdravotní způsobilost:

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na přihlášce ke vzdělávání je požadováno u oborů vzdělání Hotelnictví, Kuchař-číšník, Cukrář, Stravovací a ubytovací služby. Lékařské potvrzení nemusí dokládat uchazeči o obory vzdělání Ekonomické lyceum, Obchodní akademie a Společné stravování.
 
 
6.     Další důležité informace:

Každý uchazeč, který se rozhodne v případě přijetí vzdělávat na naší škole, je povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o přijetí, odevzdat řediteli školy zápisový lístek. Ten obdrží uchazeči ze ZŠ na svých základních školách, ostatním uchazečům, včetně uchazečů o nástavbové studium, zápisový lístek vydá na jejich žádost krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Pokud uchazeč v určené lhůtě nedoručí zápisový lístek na střední školu, vzdává se tím svého práva být přijat za žáka dané střední školy.
 
V zájmu uchazeče je žádoucí doplnit přihlášku vyšetřením z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, pokud se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
V případě, že bude uchazeč požadovat přizpůsobení podmínek pro konání přijímací zkoušky, je povinen přiložit k přihlášce ke vzdělávání ve střední škole vyjádření školského poradenského zařízení o doporučení vhodného postupu při konání přijímací zkoušky.
 
Upozornění: V případě, že o některý obor vzdělání nebude dostatečný zájem, může být tento obor z přijímacího řízení vyřazen nebo může být přijato méně uchazečů, než je předpoklad. 
 
 
 
 
Havlíčkův Brod 28. ledna 2011                                                                  Mgr. Jiří Forman
                                                                                                                  ředitel školy

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev