Jednací řád školské rady

Zobrazeno: 1521


Školská rada při Obchodní akademii a Integrované střední škole obchodu a služeb,

Havlíčkův Brod, Bratříků 851, zřízená s účinností od 21. 6. 2005 usnesením Rady kraje

Vysočina 0868/22/2005/RK ze dne 21. 6. 2005
 

Čl. 1

Školská rada vykonává své působnosti podle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), dále je  “školský zákon“.

 

Čl. 2

Školská rada se schází ke svým schůzím dvakrát ročně a dále podle potřeby. Termíny schůzí se volí s ohledem na působnosti  rady školy stanovené zákonem.

 

Čl. 3

Program jednání navrhuje předseda. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele a zřizovatele školy.

 

Čl. 4

Schůze školské rady svolává předseda. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy v rozsahu, který vymezuje zákon.

 

Čl. 5

Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projednává školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy, pokud je přizván k jednání v školské radě. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy a připomínky jednotlivých členů školské rady.

 

Čl. 6

Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů při schvalování svého jednacího řádu, výroční zprávy školy, školního a stipendijního řádu a pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků. V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných  členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Usnesení školské rady podepisuje předseda a další pověřený člen rady školy.

 

Čl. 7

Usnesení školské rady vyhotovuje písemně člen školské rady pověřený školskou radou. O jednáních školské rady pořizuje stručný záznam člen školské rady pověřený školskou radou.

 

Čl. 8

Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o výsledcích své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování nebo projednávání dokumentů, návrhů a podnětů podle § 168 odst. 1 školského zákona. Školská rada zároveň uvede, zda byly projednávány návrhy na nové formy nebo obory vzdělávání a nebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.

 
 

Čl. 9

Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

 

Čl. 10

Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem schválení školskou radou.


Schváleno v Havlíčkově Brodě dne 16. 1. 2006.

  Ing. Zdeňka Králíčková             předsedkyně školské rady

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev