Mezinárodní jazykové zkoušky EDI

Od roku 2007 spolupracuje Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod s Jazykovou školou Jany Trubákové se sídlem v Pardubicích. Výsledkem této spolupráce je ustanovení mezinárodního centra Education Development International - LCCI International Qualifications přímo na naší škole. Podrobnější informace:    http://jazykovaskolajanytrubakove.cz/ EDI je mezinárodní vzdělávací instituce cizích jazyků, zejména anglického jazyka. Je zřízena QCA - Qualifications Authority - Nejvyšším kvalifikačním úřadem Velké Británie. Zabezpečuje celoživotní vzdělávání cizích jazyků a mezinárodní zkoušky EDI jsou hodnoceny dle Společného evropského referenčního rámce Rady Evropy. Působí nejen v Evropské unii, ale ve 130 zemích celého světa. Certifikace EDI jsou uznávány státními institucemi, obchodními a průmyslovými korporacemi, ale i

Mezinárodní jazykové certifikáty LCCI pro naše studenty i veřejnost

MEZINÁRODNÍ JAZYKOVÉ CERTIFIKÁTY LCCI PRO STUDENTY OA A HŠ HAVLÍČKŮV BROD Od 1. 9. 2007 mají žáci školy možnost složit mezinárodně uznávanou zkoušku z obchodní angličtiny a němčiny a získat tak certifikát LCCI, který je uznáván zaměstnavateli, profesními sdruženími a univerzitami na celém světě. Absolventi se tak budou moci lépe uplatnit jak u nás, tak i v nových podmínkách pracovního trhu Evropské unie, ale i dalších neevropských zemí. Zaměstnavatelé často používají zkoušku English for Business a German for Business jako standard při přijímacím řízení a řada univerzit uznává dosažení úrovně 3 této zkoušky jako splnění svých požadavků na znalost anglického jazyka. Zkoušky odpovídají

Požadavky na znalosti z AJ u žáků nastupujících do 1. ročníků

Žák by měl umět ze základní školy: Tvarosloví: - Podstatná jména: základní principy užívání členů v kontextu, množné číslo, nepravidelné množné číslo frekventovaných podstatných jmen, konkurenční způsoby vyjadřování českého 2. pádu, vyjadřování kvantity u počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen. - Přídavná jména: stupňování přídavných jmen

Požadavky na znalosti z NEJ u žáků nastupujících do 1. ročníků

Žák by měl umět ze základní školy: Tvarosloví: - Podstatná jména: používání členu určitého a neurčitého, skloňování podstatných jmen (1.-4.p.), množné číslo podstatných jmen, systematizace, skloňování vlastních jmen, vyjadřování českých pádů skloňováním, předložkami a skládáním, přivlastňovací pád, zpodstatnělá přídavná jména. - Přídavná jména: skloňování po členu určitém a neurčitém, stupňování pravidelné a nepravidelné, přídavná jména zeměpisná. - Zájmena: osobní, přivlastňovací, záporná, frekventovaná tázací, ukazovací, neurčitá a vztažná, skloňování nejpoužívanějších zájmen. -
Obsah složky je prázdný.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev