Informace MŠMT ČR k nové maturitní zkoušce pro žáky a učitele středních škol

Zobrazeno: 1525


1/ Kalendář maturitní zkoušky ve školním roce 2009/2010

Podle původního maturitního kalendáře se předpokládalo konání písemných zkoušek společné části maturitní zkoušky až v prvním červnovém týdnu. Takové řešení má však významná rizika, především, že by maturanti obdrželi své celkové výsledky až na konci června. Proto jsme navrhli standardně předřadit písemné zkoušky před ústní.

Kalendář přípravy a průběhu maturitní zkoušky v řádném termínu zkoušek ve školním roce 2009/2010 vypadá po úpravě termínů následovně: 
 • termín pro podání přihlášky žáka řediteli školy se posouvá na 15. listopadu 2009;
 • termín pro ukončení předání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru je 30. listopadu 2009;
 • období, v němž se budou konat didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky, začíná 12. dubna a končí 20. dubna 2010;
 • období, v němž se budou konat ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky, začíná 24. května a končí 4. června 2010;
 • období, v němž se budou konat zkoušky profilové části před zkušební maturitní komisí, začíná 17. května a končí 18. června 2010.

  Písemné a praktické zkoušky profilové části se mohou konat již od 3. května do 18. června 2010. 

Kalendář přípravy a průběhu  náhradních a opravných  zkoušek ve školním roce 2009/2010 vypadá po úpravě termínů následovně:

 • termín pro podání přihlášky žáka se posouvá na 25. června 2010;
 • termín pro ukončení předání údajů z přihlášek žáků do centrálního registru je 30. června 2010;
 • období, v němž se budou konat didaktické testy a písemné práce společné části maturitní zkoušky, začíná 6. září a končí 14. září 2010;
 • období, v němž se budou konat ústní zkoušky společné části maturitní zkoušky, začíná 20. září a končí 1. října 2010;
 • období, v němž se budou konat zkoušky profilové části, začíná 20. září a končí 29. října 2010. 
První etapa maturitní generálky (duben 2009) je zaměřena na ověření obsahu a metodiky zkoušek společné části maturitní zkoušky. Uskuteční se v posledních ročnících vybraných středních škol s  obory vzdělání ukončenými maturitní zkouškou, a to v termínu od 14. dubna do 6. května 2009.

Druhá etapa maturitní generálky (říjen 2009) se uskuteční plošně ve všech školách, předpokládáme, že se jí zúčastní všichni budoucí maturanti. Bude zaměřena na ověření organizace a logistiky zkoušek konaných formou didaktického testu, a to ze všech povinných a povinně volitelných zkušebních předmětů, tj. z českého jazyka a literatury, z cizího jazyka a matematiky. Školy obdrží výsledky hodnocení svých žáků tak, aby je žáci měli k dispozici před termínem pro podání přihlášky k maturitní zkoušce. Předpokládáme, že výsledky testů se stanou pro žáky užitečnou informací o tom, jak si sestavit maturitní zkoušku, aniž by podstupovali neúměrné riziko neúspěchu. Učitelům poslouží výsledky k tomu, aby si uvědomili slabší stránky v připravenosti svých žáků.

Třetí etapa maturitní generálky (leden 2010) se uskuteční plošně ve všech školách. V jejím rámci budou ověřovány dílčí zkoušky konané formou písemné práce z českého jazyka a literatury a z cizích jazyků. Výsledky poskytnou žákům i učitelům další podklady k tomu, aby společně předešli riziku neúspěchu u „ostré“ maturity.

3/ Vzdělávání učitelů k nové maturitní zkoušce
Vzdělávání bude realizovat Národní pedagogický institut (organizace vzniklá sloučením NIDV a VÚP od 1. dubna 2009) v první fázi v rámci projektu KROK a hlavní část pak jako součást projektu PRO.MZ (Příprava realizace reformované maturitní zkoušky). Předpokládá se využití e-learningové formy vzdělávání v kombinaci s prezenční formou studia.  

Funkce /role, které budou pedagogičtí pracovníci u společné části maturitní zkoušky zastávat, jsou podle svého určení uspořádány do těchto cílových skupin:
 • zadavatelé;
 • školní maturitní komisaři;
 • hodnotitelé písemných prací a dílčích ústních zkoušek. 
Pro každou funkci/roli bude připraven strukturovaný kurz. Závěrem každého on-line modulu skládá účastník test a obdrží osvědčení o absolvování on-line části kurzu. Osvědčení je podmínkou pro účast v prezenční části kurzu. Prezenční část má charakter semináře, závěrem této části skládají účastníci za přítomnosti lektora zkoušku, buď formou testu na PC, nebo jiným způsobem. Po úspěšném složení zkoušky obdrží osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce. (Výjimku tvoří zadavatelé, kteří nemají prezenční část a osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce získají úspěšným složením závěrečného on-line testu.)

Na základě osvědčení o způsobilosti k výkonu funkce budou účastníci – absolventi přípravy jmenováni do svých funkcí takto:
 • Ředitel školy jmenuje zadavatele a hodnotitele;
 • CZVV (Cermat) jmenuje školní maturitní komisaře.

Dále se pro učitele českého jazyka a cizích jazyků připravuje projekt „Konzultační semináře“, zaměřený na zvýšení jejich informovanosti a vytvoření podmínek pro lepší přípravu na realizaci tzv. komplexních zkoušek z jazyků.

Management škol (ředitelé a jejich zástupci) budou mít možnost seznámit se s problematikou maturitní zkoušky prezenčních kurzech, které jsou pro ně pouze doporučené. Zahájení této etapy se předpokládá v květnu 2009. S přesným rozpisem školení budou školy včas seznámeny.

4/ Legislativní opatření
Ministerstvo předpokládá vydání prováděcí vyhlášky v červenci 2009 s účinností od 1. září 2009, tj. současně s nabytím účinnosti všech významově provázaných ustanovení zákona č. 242/2008 Sb., kterým byl novelizován školský zákon v roce 2008.

K případným dotazům ze strany ředitelů škol, zda konání maturitní zkoušky nebude v rozporu s ustanovením paragrafu 79 odstavce 3 školského zákona, které se týká určení nabídky povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky ředitelem školy 12 měsíců před konáním první zkoušky profilové části maturitní zkoušky, lze konstatovat, že uvedené ustanovení podle zákona č. 242/2008 Sb. nabývá účinnosti také od 1. září 2009. Zákonná povinnost ředitele školy určit nabídku povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky tím není dotčena, pouze pro školní rok 2009/10 tak učiní v souladu s prováděcí vyhláškou do 30. září 2009.
 
5/ Další informace
Na webovém portálu www.novamaturita.cz najdete všechny důležité informace ke společné části nové maturitní zkoušky (katalogy požadavků k jednotlivým zkušebním předmětům, struktura zkoušek a další). Žákům i jejich učitelům jsou zde k dispozici ilustrační verze didaktických testů, zadání písemných prací a pracovních listů, které jim mohou významně napovědět, jak budou maturitní zkoušky vypadat.
 
6/ Závěrem
Chceme také touto cestou ujistit střední školy, že nová maturitní zkouška je připravována podle plánu a zatím nehrozí žádný skluz či zásadní překážka, která by její realizaci ve školním roce 2009/2010 znemožnila. Takovou změnu by navíc musely učinit konsenzuálně obě komory Parlamentu ČR případným rozhodnutím změnit zákon č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, který realizaci maturitní zkoušky v této podobě nařizuje.

RNDr. Jindřich Kitzberger
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev