CHARAKTERISTIKA:

Zobrazeno: 5528

Prezentace školy:


Co škola nabízí:
 • možnost intenzivního studia cizích jazyků a výběru z pěti světových jazyků – angličtina, němčina, francouzština, španělština, ruština;
 • nejefektivnější způsob výuky cizích jazyků v maturitních oborech - ve skupinách podle dosažené jazykové úrovně žáků bez ohledu na navštěvovaný obor;
 • možnost získání mezinárodně uznávaných jazykových certifikátů Londýnské komory obchodu a průmyslu - LCCI;
 • propracovaný systém volitelných předmětů vedoucí jednak k profilaci vzdělávání žáka podle jeho přání, jednak k přípravě na společnou část maturitní zkoušky;
 • možnost změny oboru v případě studijních potíží v navštěvovaném oboru nebo nespokojenosti se zvoleným oborem;
 • bezplatný přístup na internet pro všechny žáky školy během celého dne;
 • výuku psaní na klávesnici PC v nejmodernějším výukovém programu ZAV;
 • pro zájemce státní zkoušky v psaní na klávesnici PC;
 • lyžařské a sportovní kurzy;
 • krátkodobé pobyty žáků v německy a anglicky hovořících zemích;
 • výměnné pobyty žáků v Nizozemí, na Slovensku, v Itálii i jiných zemích;
 • odborné stáže a praxe žáků v ČR i v zahraničí (Francie, Řecko, Itálie, Rakousko, Kypr, Nizozemí, Slovensko,....);
 • barmanské kurzy, sommeliérské kurzy, kurzy studené kuchyně, kurzy vyřezávání ovoce a zeleniny, kurzy přípravy kávy, kurzy italské kuchyně, cukrářské kurzy aj.;
 • služby moderního školního studijního a informačního centra - knihovna, studovna s PC, kopírování, skenování
 • ubytování pro žáky ze vzdálenějších míst v domově mládeže přímo v areálu školy;
 • stravování žáků na obou pracovištích ve školních jídelnách, s obsluhou v době oběda;
 • celodenní možnost občerstvení ve školní kavárně;
 • službu školního psychologa pro žáky i jejich rodiče;
 • dvě tělocvičny s posilovnami a hřišti;  
 • poskytování průběžných informací o studijních výsledcích žáků rodičům prostřednictvím internetu.

 

1.  Obory vzdělání s maturitní zkouškou:

63-41-M/02  Obchodní akademie (školní vzdělávací program Obchodní akademie)
Obor vzdělání, jenž má na škole tradici od r. 1909. Velká část absolventů pokračuje ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách, jiní se uplatňují na trhu práce například v pozicích ekonom, účetní, asistent, obchodní zástupce, pojišťovací, finanční a bankovní referent a referent ve státní správě. Absolvent je schopen používat dva cizí jazyky, využívat prostředky výpočetní a komunikační techniky, vést účetnictví včetně práce s aplikačním účetním programem, zpracovávat texty na počítači a komplexně zajišťovat běžné podnikové činnosti. 

 65-42-M/01 Hotelnictví  (školní vzdělávací program Hotelnictví a cestovní ruch)
Atraktivní obor školy, který připravuje odborníky pro hotelový průmysl a cestovní ruch. Absolvent se uplatní jako odborný pracovník v nejrozmanitějších oblastech hotelového průmyslu a služeb cestovního ruchu, může také pokračovat ve vzdělávání na vysokých a vyšších odborných školách. Důraz je kladen především na vzdělávání a komunikaci ve dvou cizích jazycích, vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a na odborné vzdělávání v oblasti gastronomie, hotelnictví a cestovního ruchu. Praxe žáků probíhá v hotelech v České republice i v zahraničí, v informačních centrech, cestovních kancelářích, při průvodcovské činnosti apod.
 
78-42-M/02 Ekonomické lyceum (školní vzdělávací program Ekonomické lyceum
Obor, který plně odpovídá nejmodernějším vzdělávacím trendům u nás. Jeho absolvent získá obecně odborné vzdělání s možností pokračovat ve studiu na vysoké škole a na vyšší odborné škole, při přímém nástupu do praxe je schopen rychle se orientovat a zapracovat. Cílem vzdělávání je vybavit žáky takovými dovednostmi, které jim usnadní adaptaci na požadavky vysokoškolského studia především ekonomických nebo právních disciplín. Obor představuje vzdělávací alternativu pro značnou část středoškolské populace, která má hlubší zájem o ekonomické obory, je více teoreticky orientovaná a směřuje k vyššímu než střednímu vzdělání.


2.  Obory nástavbového studia

65-41-L/504   Společné stravování
Obor je určen pro uchazeče, kteří v předchozím vzdělávání získali výuční list v oboru Kuchař, Kuchař – číšník, Číšník – servírka, Cukrář. Absolventi se uplatní ve všech typech provozů, především ve funkcích provozních pracovníků stravování a ubytování, dále ve středních manažerských funkcích, nebo jako samostatní podnikatelé v oblasti pohostinství, ubytovacích a dalších služeb. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou ucházet o studium na vysokých a vyšších odborných školách.
 
66-41-L/501  Provoz obchodu
Obor je určen pro uchazeče, kteří v předchozím vzdělávání získali výuční list v oboru Prodavač. Absolventi se uplatní v organizacích a podnicích provozující obchod, na veletrzích a prodejních výstavách. Jsou připraveni pracovat např. v oddělení nákupu a prodeje zboží, marketingu, logistiky, propagace či v obchodním oddělení. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se mohou ucházet o studium na vysokých a vyšších odborných školách. Obor je v denní formě dvouletý, v dálkové formě tříletý.


3.  Obory vzdělání s výučním listem:

29-54-H/01 Cukrář (školní vzdělávací program Cukrář)
 
Asolvent tohoto oboru vzdělání ovládá technologické postupy výroby cukrářských výrobků, navrhne jejich estetické ztvárnění, připraví a nabídne zboží pro prodej, komunikuje se zákazníkem, obsluhuje stroje a zařízení v cukrářském i pekařském provozu, ovládá ruční způsob výroby i ruční balení cukrářských a pekárenských výrobků, vyhotoví účetní doklady nutné pro účetní a daňovou evidenci apod. Absolvent může přímo na škole pokračovat v nástavbovém studiu oboru vzdělání Společné stravování a získat tak stupeň vzdělání s maturitní zkouškou. 
 
65-51-H/01 Kuchař – číšník (školní vzdělávací program Kuchař – číšník
Absolvent oboru se uplatní při výkonu povolání kuchař nebo číšník zejména v pozici zaměstnance ve všech typech gastronomických provozoven. Ovládá přípravu pokrmů české i zahraniční kuchyně a obsluhu hostů v různých prostředích a při různých společenských příležitostech.
Ve 3. ročníku lze volit profilaci - absolvent se zaměřením Kuchař má poznatky a dovednosti ze speciální technologie přípravy pokrmů, absolvent se zaměřením Číšník má dovednosti a vědomosti z oblasti speciální obsluhy. Absolvent může přímo na škole pokračovat v nástavbovém studiu oboru vzdělání Společné stravování a získat tak stupeň vzdělání s maturitní zkouškou. 
 
66-51-H/01 Prodavač (školní vzdělávací program Prodavač – výroba lahůdek
Absolvent oboru se uplatní při výkonu povolání prodavač nebo pokladník v obchodě v pozici zaměstnance ve všech typech obchodních a gastronomických provozoven. Provádí odborné činnosti, zejména kvalifikovaný prodej a přípravu lahůdkářského sortimentu v provozních jednotkách, gastronomických provozech, na
veletrzích a prodejních výstavách apod. Je schopen komunikovat se zákazníkem v českém a v jednom cizím jazyce. Absolvent může přímo na škole pokračovat v nástavbovém studiu oboru vzdělání Provoz obchodu a získat tak stupeň vzdělání s maturitní zkouškou. 
 
65-51-E/01 Stravovací a ubytovací služby (školní vzdělávací program Kuchařské práce a ubytovací služby
Obor je určen především pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
. Při výuce je uplatňován individuální přístup k žákům, resp. možnost pedagogického nebo osobního asistenta. Teoretické vyučování probíhá v budově školy, praktické vyučování v odborných učebnách, ve školní kuchyni a na provozovnách společného stravování v Havlíčkově Brodě a okolí, většinou v místě bydliště. Absolvent se uplatní při výkonu jednoduchých prací při výrobě a podávání jídel v pozici zaměstnance ve všech typech gastronomických provozoven a v provozu ubytovacích zařízení formou poskytování služeb hostům. Po získání nezbytné praxe je schopen konat i náročnější kuchařské práce, uplatní se rovněž v pozici pokojské či pracovníka recepce.

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev