2. kolo přijímacího řízení do oborů vzdělání s výučním listem

Zobrazeno: 1604

 
 
1.     Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání:
  • do 26. května 2011
 
2.     Termín přijímacího řízení:
  • 31. květen 2011
 
3.     Zveřejnění pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů:
  • 27. květen 2011
Pořadí uchazečů bude zveřejněno na webových stránkách školy www.oahshb.cz  a na vstupu
do budovy Bratříků 851.
 
4.     Možnost nepřijatých uchazečů seznámit se s podklady rozhodnutí:
  • 30. květen 2011
V případě umístění mezi nepřijetými uchazeči má zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč možnost se ještě před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři zástupce ředitele Mgr. Karla Sedláka v době od 9.00 do 12.00 hodin.
 
5.     Vydávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání:
  • 31. květen 2011
Písemná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání budou vydávána zletilým uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 9 do 16 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou. Uchazeči mohou po obdržení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek.
 
 
 
6.     Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
 
Název oboru vzdělání
(denní forma)
Kód oboru vzdělání
Způsob ukončení vzdělávání
Předpokládaný počet přijímaných uchazečů
ve 2. kole
   Cukrář
29-54-H/01
výuční list
10
   Kuchař - číšník
65-51-H/01
výuční list
15
 
7.     Přijímací zkouška:

Ředitel školy rozhodl, že v rámci přijímacího řízení uchazeči nebudou konat přijímací zkoušku.
 
8.     Kritéria přijímacího řízení:
  • Kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
Hodnotí se průměrný prospěch na vysvědčení za:
-          1. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole:
                  40 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00
-          2. pololetí předposledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole:
                  40 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00
-          1. pololetí posledního ročníku vzdělávání uchazeče na základní škole:
                   40 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 3,00
 
  • Stanovení dodatkových kritérií
V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria
v tomto pořadí:
1.      prospěch z matematiky ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze základní školy
2.      prospěch z českého jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčení ze základní školy
 
  • Pořadí uchazečů
Uchazeči budou přijati v pořadí podle získaného počtu bodů v přijímacím řízení. Počet přijatých uchazečů je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů (viz bod 6).
 
9.     Zdravotní způsobilost:

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na přihlášce ke vzdělávání je požadováno
u obou oborů vzdělání.

 
10.   Další důležité informace:

Každý uchazeč, který se rozhodne v případě přijetí vzdělávat na naší škole, je povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o přijetí, odevzdat řediteli školy zápisový lístek. Ten obdrží uchazeči ze ZŠ na svých základních školách, ostatním uchazečům zápisový lístek vydá na jejich žádost krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Pokud uchazeč v určené lhůtě nedoručí zápisový lístek na střední školu, vzdává se tím svého práva být přijat za žáka dané střední školy.

V zájmu uchazeče je žádoucí doplnit přihlášku vyšetřením z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, pokud se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
 
 
 
 
 
 
Havlíčkův Brod 16. května 2011                                                      Mgr. Jiří Forman
                                                                                                           ředitel školy

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev