2. kolo přijímacího řízení do oboru vzdělání EKONOMICKÉ LYCEUM

Zobrazeno: 1548

 
1.     Termín odevzdání přihlášek ke vzdělávání:
  • do 14. června 2011 
  •   
2.     Předpokládaný počet přijímaných uchazečů:
  • 3 uchazeči 

 
3.     Kritéria přijímacího řízení:
 
3.1. Prvním kritériem přijímacího řízení je hodnocení prospěchu na vysvědčeních z předchozího vzdělávání.
 
 
a) Hodnotí se celkový průměrný prospěch ze všech povinných předmětů na vysvědčeních za:
-          1. pololetí 8. ročníku základní školy:    20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,50
-          2. pololetí 8. ročníku základní školy:    20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,50
-          1. pololetí 9. ročníku základní školy:    20 - 0 bodů za průměrný prospěch 1,00 – 2,50
 
b) Hodnotí se prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech pololetích na vysvědčeních ze základní školy:        60 - 0 bodů za součet známek 9 – 45
 
3.2. Druhým kritériem přijímacího řízení je přijímací zkouška z českého jazyka.
Forma a obsah přijímací zkoušky: 
-          písemný test z českého jazyka v rozsahu učiva pro základní školy
Bodování přijímací zkoušky: max. 120 bodů
   
3.3. Stanovení kritéria úspěšnosti přijímací zkoušky

Přijímací zkoušku úspěšně složí žáci, kteří v testu z českého jazyka získají alespoň 20 bodů. Uchazeči, kteří této hodnoty nedosáhnou, nesplní kritéria přijímacího řízení.
 
3.4. Pořadí uchazečů

Uchazeči, kteří splní kritéria přijímacího řízení, budou přijati v pořadí podle celkového počtu bodů v přijímacím řízení. Celkový počet bodů je součtem bodů, které uchazeč získá za výsledky na vysvědčení ze základní školy, a bodů za přijímací zkoušku z českého jazyka. 
Počet přijatých uchazečů do 1. ročníku vzdělávání je dán stanoveným předpokládaným počtem přijímaných uchazečů (viz bod 2).
 
3.5. Stanovení dodatkových kritérií

V případě rovnosti celkového počtu bodů u dvou a více uchazečů budou rozhodovat dodatková kritéria v následujícím pořadí:
  1.      lepší výsledek z přijímací zkoušky
  2.      lepší prospěch z českého jazyka, matematiky a prvního cizího jazyka ve sledovaných třech 
           pololetích na základní (střední) škole
  3.      lepší celkový průměrný prospěch ve sledovaných třech pololetích na základní (střední) škole
 
 
 
4.     Termín přijímací zkoušky:
  • 22. červen 2011 
 
5.     Zveřejnění pořadí přijatých a nepřijatých uchazečů:
  • 22. červen 2011 

Pořadí uchazečů bude zveřejněno na webových stránkách školy  www.oahshb.cz a na vstupu do budovy Bratříků 851.

6.     Možnost nepřijatých uchazečů seznámit se s podklady rozhodnutí:
  • 23. červen 2011 

V případě umístění mezi nepřijetými uchazeči má zákonný zástupce nebo zletilý uchazeč možnost se ještě před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí. Vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v kanceláři zástupce ředitele Mgr. Karla Sedláka v době od 9.00 do 12.00 hodin.

 
7.     Vydávání rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání:
  • 24. červen 2011 

Písemná rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke vzdělávání budou vydávána zletilým uchazečům a zákonným zástupcům nezletilých uchazečů osobně v kanceláři ředitelství školy v ulici Bratříků 851 v době od 9.00 do 16.00 hodin. Nevyzvednutá rozhodnutí budou poté odeslána poštou. Uchazeči mohou po obdržení rozhodnutí o přijetí odevzdat zápisový lístek.

8.     Zdravotní způsobilost:

Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu a výkonu povolání na přihlášce ke vzdělávání není požadováno.

 
 
9.     Další důležité informace:

Každý uchazeč, který se rozhodne v případě přijetí vzdělávat na naší škole, je povinen do 5 pracovních dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o přijetí, odevzdat řediteli školy zápisový lístek. Ten obdrží uchazeči ze ZŠ na svých základních školách, ostatním uchazečům zápisový lístek vydá na jejich žádost krajský úřad příslušný dle místa trvalého bydliště uchazeče. Pokud uchazeč v určené lhůtě nedoručí zápisový lístek na střední školu, vzdává se tím svého práva být přijat za žáka dané střední školy.
 
V zájmu uchazeče je žádoucí doplnit přihlášku vyšetřením z pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra, pokud se jedná o žáka se speciálními vzdělávacími potřebami.
  
 
 
 
Havlíčkův Brod 31. května 2011                                                                  Mgr. Jiří Forman
                                                                                                                  ředitel školy

 

 

O škole

Studium

Projekty

Zřizovatel:  
 
     

Nebuďte průměrní,
přidejte se mezi elitu...

chev